Akreditace a členství

Ukazatelem kvality a důležitým kritériem při výběru MBA školy jsou její akreditace a členství v organizacích, které garantují kvalitu vzdělávání. Business Institut disponuje prestižními akreditacemi od domácích i zahraničních institucí.

International Accreditation from ASIC

(Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities)

 

 

ASIC je uznávaná britská akreditační autorita pro UK Visas and Immigration (UKVI), je jedna z mezinárodních akreditačních asociací zařazených na seznamu Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členem CHEA International Quality Group (CIQG). Dále je členem British Quality Foundation (BQF), European Network for Quality Assurance (ENQA) a European Distance and E-Learning Network (EDEN).


International Education Society (IES)

 

 

International Education Society byla založena v roce 1997  jako nástupnická organizace programu evropského společenství YOUTH. V současné době je velmi významnou institucí zabývající se certifikací vysokých, středních škol a jiných vzdělávacích institucí. IES certifikuje vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy. Výsledkem certifikace je stanovení ratingu, který zřetelně deklaruje kvalitativní úroveň instituce. Hodnota ratingu je ověřována v pravidelném intervalu. Jedinečným výstupem certifikace instituce je mezinárodní certifikát pro absolventy.


International Certification Institute (ICI)

 

 

Společnost International Certification Institute /ICI/ byla založena v roce 2019. Ve stejném roce došlo k propojení se společností International Education Society /IES/. ICI a IES realizují společný projekt Certificate. Certifikované instituce získávají automaticky certifikaci obou společností.


The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Business Institut je členem ACBSP, jedné ze dvou nejprestižnějších amerických asociací, která sdružuje přední vzdělávací instituce po celém světě. ACBSP kontroluje kvalitu a úroveň nejen samotné instituce, ale i vyučovaných vzdělávacích programů, lektorů a samotných studentů. Členství v této asociaci je podmíněno poměrně náročným procesem, na který následně navazuje samotná akreditace instituce. ACBSP akredituje programy se zaměřením na ekonomiku, management, účetnictví a další vzdělávací programy související s podnikáním.


European Association for Distance Learning (EADL)

Asociace EADL je další z prestižních asociací dohlížejících na vysokou kvalitu distančního vzdělávání u vzdělávacích institucí. Cílem EADL je zvýšit kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak perfektní a bezchybný vzdělávací systém. EADL zaštiťuje soukromé a nestátní vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.


International Association for Distance Learning (IADL)

Business Institut je akreditován The International Association for Distance Learning (IADL), která zajišťuje kvalitu distančního a on-line vzdělávání v mezinárodním měřítku. IADL poskytuje srovnávací hodnocení, schvalování a uznávání zejména distančních a on-line vzdělávacích programů. Členy IADL jsou univerzity, vysoké školy a vzdělávací instituce, které jsou posuzovány schvalovací komisí na základě přísných kritérií.


The Principles for Responsible Management Education (PRME)

The Principles for Responsible Management Education (PRME) je společným projektem Organizace spojených národů (OSN) a vzdělávacích institucí, na kterých probíhá výuka managementu v rámci společenské odpovědnosti. Vize společnosti PRME je realizovat cíle udržitelného rozvoje prostřednictvím odpovědného přístupu v oblasti vzdělávání. Posláním PRME je proměna manažerského vzdělávání a posilování principů společenské zodpovědnosti v rozhodování top manažerů a lídrů. Do prestižní mezinárodní sítě PRME je zapojeno přes 500 předních vzdělávacích institucí z více než 80 zemí světa.


The American Chamber of Commerce (AmCham)

 

 

Americká obchodní komora v České republice je nezisková nestátní organizace spojující kolem 1500 manažerů vlastníků firem z téměř 300 společností. Cílem organizace je zlepšení českého podnikatelského prostředí právě prostřednictvím svých členů. Dále spolupracuje s obchodními sdruženími, veřejnou správou a dalšími nevládními organizacemi. AmCham svým členům poskytuje obchodní příležitosti, právní zastoupení i možnost zdokonalovat svůj management.


European Association of International Education (EAIE)

 

 

European Association of International Education je nezisková organizace založená v roce 1989 se sídlem v nizozemském Amsterdamu a čítá kolem 2500 členů z 80 zemí světa. Cílem je internacionalizace vyššího vzdělávání nejen napříč Evropou, ale i na světové úrovni. Sdružuje pracovníky mezinárodního vzdělávání zodpovědné na vysokoškolských institucích za internacionalizaci, využívání evropských programů a dalších aktivit. EIAE během roku na podporu svého cíle manažerské kurzy , veletrhy, konference, atd.


Association for Educational Communications & Technology (AECT)

Asociace pro vzdělávací komunikace a technologie (AECT), založena v roce 1923 v americkém Washingtonu je profesionální asociace instruktorů, pedagogů a odborníků, kteří poskytují vedení a radí politickým činitelům s cílem udržet trvalé úsilí o obohacení výuky a učení. Výzkumná a vědecká činnost přispívá ke znalostní základně v oblasti vzdělávání.


Ministerstvo vnitra České republiky

Business Institut je akreditován u Ministerstva vnitra České republiky dle ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., jako vzdělávací instituce pod číslem akreditace AK/I-8/2020, číslo jednací MV-54027-9/ODK-2020. Akreditace Ministerstva vnitra ČR opravňuje Business Institut ke vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků. Vedle akreditace instituce jsou akreditovány profesní vzdělávací programy v těchto oborech: management, veřejná správa, finanční management. Akreditace umožňuje uznat studijní programy MBA jako povinné vzdělávání vyšších úředníků územních samosprávných celků.


Academy of Management

Academy of Management, se sídlem v Bostnu, byla založena v roce 1936. Mezi její členy patří více než 120 zemí celého světa. Je to mezinárodní, profesionální společnost složená především z profesorů managementu, výzkumných pracovníků, konzultantů a vedoucích pracovníků. Academy of Management podporuje obecný rozvoj výzkumu, vzdělávání, výuky a praxe v oblasti řízení a podporuje rozšiřování a sjednocování znalostí managementu. Academy of Management publikuje vědecké bádání, vede fóra pro výměnu manažerských znalostí a poskytuje služby, které posilují vědu a praxe managementu.


Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD)

Profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých a koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti.  Dále také spolupracuje se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizuje odborné akce, vydává odborné publikace a reprezentuje členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.


Česká manažerská asociace (ČMA)

Posláním ČMA je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli. Vznikla v roce 1990 a je dobrovolným nezávislým sdružením řídících pracovníků – manažerů. Mezi její cíle patří zvyšování prestiže manažerské profese, působení na zvyšování podnikatelské výkonnosti a spolupráce s výzkumnými institucemi a vysokými školami.


The British Chamber of Commerce Czech Republic (BCC)

The British Chamber of Commerce byla založena v České republice v dubnu 1997. Sdružuje více než 240 členských společností reprezentujících široké spektrum zájmů v České republice, od hlavních investorů, až k individuálním podnikatelům. Podle průzkumu a jejího posouzení byla The British Chamber of Commerce označena jako nejlepší z 23 britských komor v Evropě.


Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické prosperitě a stabilitě státu.


Česká andragogická společnost (ČAS)

Česká andragogická společnost je občanské sdružení založené 4. listopadu 2008 skupinou předních českých andragogů v čele s doc. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D. Jde o nepolitické, dobrovolné uskupení odborníků na vzdělávání dospělých, které sdružuje odborníky z akademické i komerční sféry. Mezi členy patří vysokoškolští pracovníci, manažeři, lektoři, učitelé, tutoři, poradci, studenti a další sympatizanti z oblasti rozvoje lidských zdrojů.


Český institut interních auditorů, z.s. (ČIIA)

Český institut interních auditorů (ČIIA) je občanské sdružení interních auditorů, které vzniklo za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 90 000 odborníků z více než 165 zemí.


The Institute of Internal Auditors (IIA)

Tato instituce byla založena v roce 1941 a představuje profesionální auditorskou společnost a uznávanou autoritu v oblasti vzdělávání. Její členové působí převážně ve sféře vnitřního auditu, řízení rizik, ve vládě, auditu informačních technologií, vzdělávání a bezpečnosti.


Česká marketingová společnost, o.s. (ČMS)

Česká marketingová společnost, o. s., je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových aktivit.


Společnost pro projektové řízení (IPMA)

Společnost pro projektové řízení  je organizace sdružující firmy a jednotlivce zabývající se managementem projektů. Je národní organizací IPMA (International Project Management Association). Její prvořadou funkcí je prosazovat porozumění managementu projektů jako profesi, která má svou globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. Sdružuje projektové manažery napříč všemi obory lidské činnosti.


Asociace MBA

 

 

Asociace MBA sdružuje ve své členské základně subjekty poskytující studium MBA (Master of Business Administration). Cílem asociace je informovat veřejnost o možnostech a podmínkách studia MBA a rozvíjet kvalitu výuky a celkovou úroveň programů MBA v rámci České republiky. Členství v organizaci garantuje vysoký standard kvality studia MBA.