Často kladené otázky (FAQ)

Přinášíme podrobné odpovědi na nejčastější dotazy studentů a zájemců o studium manažerských programů MBA, BBA, DBA a LLM. Veškeré další dotazy Vám ochotně zodpoví naše studijní oddělení nebo přímo zástupci vedení školy.

Jaké programy Business Institut nabízí?


Business Institut je prestižní školou v České republice, která se specializuje na manažerské vzdělávací programy: MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration).

Proč si vybrat pro studium Business Institut?


Business Institut působí na trhu více než 10 let. Zakládá si zejména na špičkovém personálním obsazení lektorského týmu, kvalitě výuky a profesionálním přístupu. V rámci vzdělávacích programů spolupracuje s odborníky z reálného manažerského prostředí, kteří teorii aplikují přímo do praxe a mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Ke studiu Business Institut nabízí studentům řadu výhod, proto studenti mohou využívat lektorská setkání z jiných programů nebo odborné přednášky a vzdělávací aktivity bezplatně nad rámec studia. Každý student ke studiu získá online knihovnu s více než milionem odborných titulů, vědeckých článků a studií nejen v českém jazyce.

Business Institut je akreditován předními zahraničními asociacemi, které dohlížejí na kvalitu a úroveň poskytovaného vzdělání:

 • European Association for Business Studies (EABS)
 • The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
 • International Association for Distance Learning (IADL)

Jak začíná a probíhá studium MBA?


Kombinované studium

 • zahájení studia: vždy 1. 3. nebo 1. 10. kalendářního roku
 • rozložení studia do 3 bloků
 • v každém bloku 4 moduly, celkově 11 modulů + 1 modul věnovaný závěrečné práci
 • celková délka studia: 12 – 18 měsíců
 • výuka: lektorská setkání v učebnách školy ve formě interaktivních workshopů v rozsahu 3×60 minut pro každý modul

Online studium

 • zahájení studia: kdykoliv
 • rozložení studia do 3 bloků
 • v každém bloku 4 moduly, celkově 11 modulů + 1 modul věnovaný závěrečné práci
 • celková doba studia: 12 měsíců
 • výuka: lektorská setkání realizovaná prostřednictvím výukových videí ve studentské sekci

Studijním modulem se rozumí určitá oblast problematiky, kterou student musí zvládnout pro splnění podmínek studia a postupem do jeho dalších částí. Poslední modul studia v závěrečném bloku je vyhrazen pouze na vypracování závěrečné práce, jejíž obhajobou se studium zakončuje.

Kde probíhají lektorská setkání?


Lektorská setkání pro kombinovanou formu studia se konají v prostorách Business Institutu na adrese Kodaňská 558/25, Praha 10 – Vršovice a probíhají vždy ve všední dny standardně od 17:00 do 20:00 hod.

Jsou lektorská setkání povinná?


Lektorská setkání nejsou povinná a studenti nejsou za neúčast penalizováni. Studenti se musí dostavit pouze na obhajobu závěrečné práce na samém konci studia.

Lektorská setkání ovšem studentům velmi doporučujeme, neboť zde studenti dostávají možnost účastnit se diskuze s odborníky z praxe a získat tak od nich cenné zkušenosti. Počty studentů v jednotlivých skupinách jsou navíc stanoveny tak, aby měl lektor dostatek času věnovat se studentům individuálně a mohl výklad zaměřit dle jejich potřeb.

Co musí splňovat postupová a závěrečná práce?


Postupová práce

 • má charakter odborné seminární práce, nebo případové studie,
 • zpracovává se jako výstup za každý absolvovaný studijní modul,
 • musí mít rozsah minimálně 10 normostran (čistého textu bez příloh),
 • neměla by přesahovat rozsah 20 normostran.

Závěrečná práce

 • student si může zvolit její téma dle vlastního odborného zaměření,
 • u MBA programů musí mít minimální rozsah 40 normostran čistého textu,
 • u BBA programů musí mít minimální rozsah 30 normostran čistého textu,
 • obhajuje se před zkušební komisí.

Při zahájení každého studijního cyklu je pro studenty pořádán speciální seminář o pravidlech a nárocích na zpracování seminárních a závěrečných prací. Všem studentům je zároveň poskytnuta podrobná prezentace na dané téma PRAVIDLA PSANÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE.

Kde získám materiály ke studiu?


Každý student získává přístupové údaje do tzv. studentské sekce, což je interaktivní studijní prostředí na webových stránkách Business Institutu.

Studentská sekce: nejmodernější e-learningový systém

 • obsahuje veškeré aktuální informace o průběhu svého studia a o lektorských setkáních,
 • umožňuje rychlou komunikaci se studijním oddělením a s lektory,
 • obsahuje všechny studijní materiály a umožňuje jejich stažení (sylaby aj.),
 • slouží k odevzdávání prací a řešení všech záležitostí spojených se studiem.

Je možno využívat knihovnu a získat potřebnou literaturu?


Business Institut nabízí každému studentovi možnost využívat v rámci studia studia online knihovnu s více než milionem titulů. Business Institut disponuje vlastní knihovnou, kde studenti naleznou vybrané knižní tituly z povinné literatury.

Vlastní knihovna Business Institutu

Knihovna nabízí více než 1 milonem odborných titulů z různých profesních oblastí. Studentům jsou knihy buď zasílány domů na dobírku, nebo si je mohou osobně vyzvednout  na recepci Business Institutu.

Jakým způsobem je studium zakončeno?


Na konci studia (v rámci posledního modulu) vypracovává závěrečnou práci, kterou následně obhájí před odbornou komisí. Po splnění studijních povinností pak student obdrží titul MBA, který představuje potvrzení o absolvování profesně vzdělávacího programu.

Studium vzdělávacích programů BBA, MBA, LLM a DBA je definitivně završeno slavnostní promocí, která se koná za účasti představitelů Business Institutu, zástupců lektorského týmu a hostů z řad rodinných příslušníků, partnerů a přátel přítomných absolventů.

Jak probíhá obhajoba závěrečné práce?


 • Obhajobu závěrečné práce studenti absolvují na samém konci studia.
 • Obhajoba probíhá před tříčlennou komisí.
 • Každý student obdrží osvědčení o absolvování studia, kde má uvedenu celkovou známku z obhajoby závěrečné práce.
 • Klasifikace obhajoby figuruje také v dodatku k diplomu.

Co následuje po ukončení studia?


Získáním diplomu s titulem MBA, BBA, LLM či DBA kontakt absolventa s Business Institutem nekončí. Pro naše absolventy pravidelně pořádáme společenské akce, kde mají možnost poznat své lektory a spolužáky v neformálním prostředí. Absolventi mají také možnost zdarma navštěvovat blokové moduly, coffee breaky a přednášky vedené známými osobnostmi, o kterých je neustále informujeme.

Lze studium nějak přerušit?


Studenti si mohou z osobních či pracovních důvodů zažádat o přerušení studia, a to až na dobu 6 měsíců. V takovém případě se pak připojí ke studiu zpravidla s dalším studijním cyklem.

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu?


Podmínky přijetí ke studiu se liší v závislosti na typu a náročnosti jednotlivých studijních programů. U každého z programů musí uchazeč splňovat samostatné podmínky.

Program MBA (Master of Business Administration)

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program nebo program BBA – z této podmínky může být udělena výjimka, požadované vzdělání může být nahrazeno dostatečnou praxí, kterou je nutno řádně doložit; o této skutečnosti rozhoduje vedení Business Institutu.

Program BBA (Bachelor of Business Administration)

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Program LLM (Masters of Laws)

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program nebo program BBA – těchto podmínek může být udělena výjimka, požadované vzdělání může být nahrazeno dostatečnou praxí, kterou je nutno řádně doložit; o této skutečnosti rozhoduje vedení Business Institutu.
 • Studium LLM je určeno primárně uchazečům s právním vzděláním.

Program DBA (Doctor of Business Administration)

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (zakončené titulem Ing. nebo Mgr.) s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici.

Bude mi uznána praxe, když nemám vysokoškolské vzdělání?


Podmínkou pro přijetí ke studiu do MBA programu je vysokoškolské vzdělání, které může být nahrazeno dostatečnou praxí v oboru. Pokud tedy student vysokoškolské vzdělání nemá, musí při podání přihlášky doložit praxi minimálně 5 let. Absolventi bakalářského stupně by pak měli mít praxi alespoň 2 roky.

 Jak mohu doložit praxi?


Uchazeč o studium dokládá svou praxi dvěma způsoby:

 • vyplněním Čestného prohlášení studenta o praxi, kde uvádí vždy délku pracovního poměru a pozici, kterou vykonával, nebo
 • zasláním profesního životopisu, kde uvede poslední dosažené vzdělání, absolvované kurzy a školení a informace o své profesní kariéře; údaje o praxi jsou pak dále posuzovány vedením Business Institutu, toto posouzení je zdarma a není podmíněno podáním závazné přihlášky ke studiu.

Je pro výuku nezbytná znalost angličtiny?


Výuka probíhá výhradně v českém jazyce, výjimkou je pouze program MBA  Business Management, který probíhá celý v anglickém jazyce. Lektoři samozřejmě mohou uvádět v seznamu doporučené literatury nějaký titul v anglickém jazyce, ale nejedná se o knihy, které by studenti k úspěšnému absolvování modulu bezpodmínečně potřebovali.

Je titul MBA akreditován MŠMT ČR?


Co se týče studia MBA, profesní vzdělávací programy nejsou vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. MBA a BBA tedy nejsou akademickými tituly a nevztahuje se na ně zákon o vysokých školách. Jsou to tituly profesní, které mají svůj původ v zahraničí.

Nemohu se rozhodnout, do kterého programu se přihlásit. Poradíte mi?


Pokud váháte s podáním přihlášky a nejste si jisti, zda Vámi vybraný program je pro Vás ten pravý, velmi rádi Vás přivítáme u nás v Business Institutu na osobní schůzce:

 • podáme Vám podrobnější informace o konkrétních programech,
 • pomůžeme Vám s rozhodováním,
 • ochotně Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy,
 • budete si moci prohlédnout výukové prostory.

V případě zájmu o schůzku nás prosím kontaktuje na jednom z našich telefonních čísel, rádi se s Vámi domluvíme na konkrétním termínu, abychom se Vám mohli plně věnovat.