Autorské a známkové právo (online)

Cílem modulu je, aby posluchač porozuměl tomu, jak jsou autorské právo a právo k ochranným známkám zařazeny do systému práva duševního vlastnictví, a jaké jsou základní principy, jimiž se řídí ochrana autorských děl, ochranných známek a dalších bezprostředně souvisejících předmětů ochrany, např. uměleckých výkonů nebo zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Ivan David

Anotace


Modul představí základní principy, na kterých je založena ochrana autorských děl, ochranných známek a dalších bezprostředně souvisejících nehmotných statků, např. uměleckých výkonů nebo zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Vyjma nezbytné teorie se výklad zaměří především na řešení nejčastějších situací, s nimiž se setkávají pracovníci v kreativním průmyslu, například v praxi reklamních agentur či audiovizuálních produkcí. Jde mimo jiné o problematiku licenčních smluv, výjimek z autorskoprávní a známkoprávní ochrany (citace, užívání popisných označení aj.), tvorbu zaměstnaneckých děl X děj tzv. freelancerů, užívání hudby z hudebních bank, roli kolektivních správců, dokazování rozhodných skutečností v případě sporů atp.

Absolvent modulu by tak měl získat základní orientaci v problematice autorských děl a ochranných známek, a současně by měl být schopen řešit nejběžnější situace, s nimiž se lze v praxi v této souvislosti setkat.

Sylabus


1. Vysvětlení pojmu duševní vlastnictví a jeho základních principů

 • práva duševního vlastnictví
 • práva k nehmotným statkům

2. Základní principy známkoprávní ochrany

 • ochranná známka
 • registrace ochranné známky
 • překážky zápisné způsobilosti
 • obsah práva vlastníka ochranné známky
 • výjimky z práva k ochranné známce

3. Základní principy autorskoprávní ochrany

 • autorská díla
 • kvazidíla
 • práva autora
 • zvláštní případy děl
 • práva související s právem autorským
 • výjimky a omezení z autorského práva
 • volné užití
 • kolektivní správa autorských děl
 • právní nároky ze zásahu do autorského práva

Literatura


 • Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů);
 • Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.) a nekalá soutěž (§ 2976 a násl.);
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5;
 • Horáček, Čada, Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví. Učebnice. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-655-5 – část věnovaná ochranným známkám.