Autorské a známkové právo

Cílem modulu je seznámit posluchače se zařazením autorského práva v právním řádu a ve vztahu k základním ústavně zaručeným právům a svobodám a vysvětlit základní odlišnosti autorskoprávní ochrany od ochrany průmyslově právní.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Zuzana Císařová

Anotace


Cílem modulu je seznámit posluchače se zařazením autorského práva v právním řádu a ve vztahu k základním ústavně zaručeným právům a svobodám a vysvětlit základní odlišnosti autorskoprávní ochrany od ochrany průmyslově právní.

Dále je úkolem vysvětlit pojetí kontinentálního systému autorskoprávní ochrany (platícího ve většině evropských zemí) a jeho odlišnosti od anglo-amerického právního systému platného v autorském právu. Účastníci modulu by měli pochopit základní typy práv upravených v autorském zákonu, principy, na nichž je autorskoprávní ochrana postavena, a seznámit se s nejdůležitějšími instituty.

Veřejnoprávní část autorského zákona, která je věnována kolektivní správě práv, bude stručně vysvětlena, aby měli účastníci představu, co je zde upraveno, proč a jak. Základní cíle modulu ale spočívají v oblasti soukromého práva.

Dalším neméně důležitým cílem modulu je zaměřit se na některé praktické souvislosti, v nichž je autorské právo aplikováno především v podnikatelské sféře a soukromé sféře. Autorské právo totiž dnes již není výhradní doménou umění a kultury, ale živou součástí každodenního života. Pokusíme se během lektorského setkání namodelovat si společně s posluchači některé typické situace, do nichž se mohou posluchači dostat při svém podnikání, v práci nebo ve svém soukromém čase např. při využívání služeb na internetu.

Sylabus


 • kontinentální právní systém autorského práva vs. common law
 • prameny právní úpravy autorského práva v České republice
 • výjimky a omezení z autorského práva
 • způsoby užití autorských děl
 • druhy práv upravených v autorském zákonu
 • základní zásady autorského práva

Literatura


 • Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů);
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.);
 • SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-240-0.
 • Judikáty Soudního dvora Evropské unie uvedené v tomto sylabu
 • Směrnice Evropské unie uvedené v tomto sylabu
 • TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon (EVK). vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-608-4.
 • TELEC, I. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana 2. vydání. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
 • TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. vydání, Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-7179-573-5.
 • CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. vydání. Praha:  Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-4322.
 • JAKL, L. Právní ochrana duševního vlastnictví. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3.
 • ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-097-3.
 • ŠULC, P., BARTOŠ A. Autorské právo v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. ISBN 978-80-7353-223-9.