JUDr. Daniela Světlíková

JUDr. Daniela Světlíková

Advokátka zabývající se pracovním právem, ochranou lidských práv, živnostenským, občanským a rodinným právem. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a ve sporech na ochranu osobnosti. Spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou osob před sociální exkluzí. Je dlouhodobou členkou Českého helsinského výboru, kde byla řadu let členkou předsednictva. Členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti mužů a žen Rady vlády pro rovnost mužů a žen.

Současně pracuje jako odborná asistentka na katedře práva České zemědělské univerzity v Praze, kde se specializuje na pracovní právo. Kromě toho přednáší i občanské právo a právo v podnikání, především pak právo živnostenské. Externě spolupracuje s Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. V publikační činnosti se věnuje problematice pracovního práva, diskriminaci na trhu práce, slaďování pracovního a profesního života, živnostenskému podnikání.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily