Hodnocení, odměňování, vzdělávání, rozvoj a kariéra pracovníků

Cílem tohoto modulu je seznámit se se základními metodami vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, možnostmi plánování jejich kariérního růstu, ale i s jednotlivými metodami hodnocení pracovního výkonu a formami odměňování zaměstnanců.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Anotace


Jednotlivé složky modulu mají své nezastupitelné místo v oblasti řízení lidských zdrojů a patří mezi základní činnosti HR managementu. Cílem je hodnocení pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců v určitém období a stanovení konkrétních cílů pro období nadcházející, a to jak v oblasti konkrétního zlepšení pracovního výkonu, tak i v oblasti rozšíření či zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností.

Sylabus


1. Hodnocení zaměstnanců

 • metody hodnocení
 • hodnotící pohovor

2. Vzdělávání zaměstnanců

 • základní formy vzdělávání
 • metody vzdělávacího procesu
 • firemní vzdělávání

3. Systém rozvoje kariéry zaměstnanců

 • plánování kariéry
 • management kariéry

4. Vzdělávání zaměstnanců

 • základní požadavky
 • typy odměňování

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Grada Publishing Praha
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů, nakladatelství C. H .Beck, Praha,
 • HRONÍK, F. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost, Grada Publishing, Praha
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada Publishing, Praha
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, Management Press, Praha