Audit a vnitřní kontrola

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními pojmy z oblasti auditu, a to jak externího, tak i interního, a z oblasti vnitřní kontroly.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jana Pilátová

Anotace


Tento modul se zabývá problematikou auditu. Nejprve je pozornost soustředěna na externí audit a jeho vývoj v čase. Dále je zmíněna právní úprava auditu v České republice, definice auditu, jeho cíle a funkce. Posluchač je obeznámen se seznamem mezinárodních autorských standardů (ISA) a etickým kodexem. Závěrem modulu je poukázáno na vnitřní kontrolní systém a audit interní, od jeho vzniku po jeho srovnání  s auditem externím.

Sylabus


1. Externí audit

 • historický vznik auditu
 • audit v České republice a právní úprava auditu

2. Definice auditu a jeho funkce (cíle)

 • definice auditu
 • cíl auditu
 • užití auditu

3. Postupy externího auditu

 • proces auditu a jeho dělení
 • postupy a auditorské standardy

4. Mezinárodní auditorské standardy (ISA)

 • seznam auditorských standardů
 • etický kodex

5. Výstup práce auditora

 • podoby výroků auditora

6. Interní audit

 • historie interního auditu
 • definice interního auditu
 • role interního auditora
 • srovnání externího a interního auditu

7. Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky

 • vnitřní kontrolní systém a jeho složky

Literatura


 • RICCHUITE, D.N.: Audit, Victoria Publishing, Praha
 • KRÁLIČEK, V., Auditing, VŠE Praha
 • KRÁLIČEK, V., Zákon o auditorech – komentář, Wolters Kluwer ČR, Praha
 • Mezinárodní předpisy v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, Mezinárodní federace účetních (stažení je možné zdarma na kacr.cz)
 • DVOŘÁČEK J.: Interní audit a kontrola. C.H.Beck, Praha