Bankovnictví

Seznámit se se základy řízení komerčních bank. Získané zkušenosti najdou uplatnění na středních a vyšších manažerských stupních v bankách. Cílem je rozumět ekonomice řízení bank a mechanizmům řízení banky, řídit bankovní rozvahu, náklady a výnosy, sestavit marketingový plán banky, zhodnotit kvalitu bankovních služeb a řídit bankovní rizika.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Anotace


V dnešní době je velice důležité seznámit se mechanizmy řízení komerční banky se specifickým zaměřením jednak na řízení bankovních aktiv a pasiv, ale současně i na bankovní marketing zaměřeného na dosažení optimálního hospodářského výsledku. Významnou roli v řízení banky hraje také řízení rizik. Pochopení zákonitostí ekonomiky komerční banky usnadní jednání s bankami, na základě znalostí jejich postupů.

Sylabus


1. Postavení bank

 • založení
 • bankovní činnosti

2. Bankovní rizika

 • riziko likvidity
 • tržní riziko
 • kursové a akciové riziko

3. Rezervy

 • primární
 • sekundární

4. Preferenční akcie

 • výhody
 • nevýhody

Literatura


 • JÍLEK, J. Finanční rizika. 1., Praha: Grada Publishing, 635 s. ISBN 80-7169- 579-3
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 719 s. Profesionál. Bibliografie: s. 703-708. – Rejstřík. ISBN 80-247-0016-6.
 • MISHKIN, F. The economics of money, banking and finance. Boston, 679 s. ISBN 0-321-12235-6
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 423 s. ISBN 9788072612406.
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví, Praha: C.H.Beck, 716 s. ISBN 80-7179-462-7.
 • DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha: Linde, 475 s. ISBN 80-7201-141-3.
 • HEFFERNAN, Shelagh A. Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons, 716 s. ISBN 0-470-09500-8.
 • PAYNE, A. Marketing služeb. Praha: Grada, 247 s. Bibliografie, ISBN 80-7169-276.
 • VERWILST, H. The future of retail banking in Europe: the fortis view, The Joint office of the World Savings Banks Institute, Brussels, 15 s. Perspectives; 40.
 • The handbook of news analytics in finance. Edited by Gautam Mitra – Leela Mitra. Chichester: Wiley. xxvi, 358. ISBN 9780470666791.
 • Internetové stránky bank, ČNB, ECB a dalších bankovních a finančních institucí.