Brand management v PR v cestovním ruchu (online)

Definovat public relations a marketingovou komunikaci, její hlavní nástroje. Seznámit studenty s efektivními způsoby využívání tradičních i moderních nástrojů marketingového komunikačního mixu v odvětví cestovního ruchu a s faktory, které ovlivňují tvorbu vhodného komunikačního mixu podniků působících v cestovním ruchu jak na domácím trhu, tak zahraničním. Najít rozdíly ve formách použití ATL a BTL komunikace, zvážit výhody a nevýhody printových medií, tradičních audiovizuálních médií a sociálních sítí.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotace


Úvodní část modulu představuje tradiční a moderní nástroje marketingového komunikačního mixu, a to vztahů s veřejností (public relations), reklamy (advertising), podpory prodeje (sales promotion), osobního prodeje (personal selling) a přímého marketingu (direct marketing), dále analyzuje výhody a nevýhody využívání jednotlivých nástrojů marketingového komunikačního mixu ve vztahu k faktorům, které ovlivňují tvorbu vhodného komunikačního mixu (typ produktu, zákazník, postavení firmy na trhu a makro- a mikro-prostředí), a to na příkladech z praxe cestovního ruchu. Větší pozornost věnuje moderním formám marketingového komunikačního mixu a Internetovému a mobilnímu marketingu.

Sylabus


1. Nástroje marketingového komunikačního mixu

 • reklama
 • podpora prodeje
 • PR
 • osobní prodej
 • přímý marketing

2. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu

 • typ produktu
 • zákazníci
 • postavení firmy na trhu

3. Mediální trh

 • vliv na spotřebitelské segmenty
 • analýza spotřebního chování v CR
 • postavení médií

Literatura


 • JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing, kapitola 11 – Komunikační politika a strategie, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2690-8
 • JAKUBÍKOVÁ, D.: Marketing v cestovním ruchu, kapitola 13 – Marketingová komunikace, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3247-3
 • PAŽOUT, R., Fomenko P: Práce s médii v cestovním ruchu, RDM, Brno, elektronické médium
 • FORET, M., Marketingová komunikace, Computer Press, Praha, ISBN 80-251-1041-9
 • GOELDNER, Ch. a kol.: Cestovní ruch – Principy, příklady, trendy. Bizbooks
 • HAMARNEH, I.: Mezinárodní cestovní ruch, Univerzita J.A. Komenského Praha
 • INDROVÁ, J.: Cestovní ruch, VŠE Praha
 • LOCHMANNOVÁ, A.: Cestovní ruch. Computer Media
 • MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)
 • SRNSKÁ K., Vliv reklamy cestovních kanceláří na rozhodování zákazníků při výběru nabízených produktů (diplomová práce pod vedením lektorky modulu, viz příloha sylabu), Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha