Controlling

Cílem tohoto modulu je vymezit obsah a pojetí strategického controllingu jeho význam pro řízení nákladů a zisku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Michal Filla

Anotace


Modul zaměřený na controlling, především na strategické řízení a druhy kalkulace, analýzy nákladů a pravomoci controllingu. Posluchači jsou poučeni o rizicích a nejistotách, včetně jejich vyčíslení. V závěru modulu je zmíněna finanční analýza v oblasti řízení hotovosti, zásob, dlouhodobých investic a financování aktivit podniku.

Sylabus


1. Manažerské účetnictví

 • strategické manažerské účetnictví
 • úloha manažerského účetnictví

2. Strategické řízení a kalkulace

 • požadavky strategického řízení
 • rozvoj strategického řízení
 • řízení nákladů – kalkulace cílových nákladů
 • snižování nákladů výkonu
 • kalkulace životního cyklu, plánová a operativní kalkulace a vztahy mezi nimi

3. Analýza nákladů, aktivit

 • řízení nákladů a přidaná hodnota aktivit
 • využití analýz a jejích výsledků

4. Just in time metoda a kvalita produktů, řízení nákladů kvality

 • metoda Just in time
 • kvalita produktů a řízení nákladů kvality

5. Balanced Scorecards, centralizace a decentralizace

 • centralizace a decentralizace řízení
 • základní hodnotová kritéria Balanced Scorecard

6. Úkoly contollingu a pravomoci

 • úkoly controllingu
 • pravomoci controllera
 • reporty
 • rizika a nejistoty

7. Rizika a nejistoty

 • podstata rizika a nejistoty
 • druhy rizik
 • pravděpodobnost rizika, jeho vyčíslení a diverzifikace

8. Finanční plánování, kontrolní systémy

 • pojmy
 • proces plánování
 • co se zejména plánuje

9. Druhy nákladů, bod zvratu

 • klasifikace nákladů
 • bod zvratu

10. Finanční analýza, oblast řízení hotovosti

 • cíle cash managementu
 • Cash Flow
 • likvidita, likvidnost
 • výpočet likvidity
 • solventnost
 • doba splácení dluhu v letech
 • oblasti související s řízením hotovosti

11. Finanční analýza, oblast řízení zásob

 • zásoby, druhy zásob
 • plánování zásob
 • co je vhodné u zásob sledovat
 • náklady spojené se zásobami
 • interní předpisy pro řízení zásob
 • pohledávky a závazky
 • WoCa
 • pohledávky z účetního hlediska
 • krátkodobé a dlouhodobé závazky
 • faktoring, forfaiting, pojištění pohledávek

12. Finanční analýza, oblast řízení dlouhodobých investic

 • dlouhodobé investice
 • plánování investic
 • členění plánu investic
 • plán odpisů
 • historický kapitál
 • ekonomické hodnocení investic
 • statické a dynamické ukazatele
 • ČSH a interní předpisy k řízení investic

13. Finanční analýza, oblast řízení financování aktivit podniku (zdroje)

 • druhy zdrojů
 • druhy kapitálu
 • vybrané interní zdroje podrobněji
 • výhody a nevýhody samofinancování

14. Finanční analýza, oblast řízení financování aktivit podniku (zdroje)

 • vybrané externí zdroje financování
 • výhody a nevýhody externího financování
 • rentabilita vlastního kapitálu
 • porovnání alternativ pořízení investice
 • daňové aspekty nákupu z vlastních prostředků, úvěru a fin. leasingu
 • podkapitalizace

15. Finanční analýza, oblast řízení, zisků

 • druhy nákladů
 • materiálová intenzita
 • procento odpisů na podnikovém výkonu

Literatura


 • ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press. 206 s. ISBN 978-80-7261-199-7
 • KRÁL, B. Manažerské účetnictví [CD-ROM]. Praha: Management Press. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8
 • LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada. 271 s. ISBN 978-80- 247-4133-8
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1