Corporate governance

Cílem modulu je poskytnout ucelené informace o systému a způsobu, kterým je korporace vedena a kontrolována. Hlavní důraz je kladen na kapitálové společnosti a konkrétní vztah mezi zainteresovanými stranami.

Garant a lektor studijního modulu


prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Anotace


Existují různá pojetí a přístupy k problematice corporate governance. Lze rovněž objevit desítky definic tohoto pojmu, což svědčí o určité nejednotnosti a složitosti problematiky. Modul je zaměřen na vymezení práv a povinností u statutárních orgánů, společníků, akcionářů, valné hromady a dozorčí rady kapitálových společností a na základní otázky a problémy při vymezení práv vznikající.

Sylabus


1. Corporate governance

 • definice
 • monistický model
 • dualistický model

2. Společnost s ručením omezeným

 • společníci
 • orgány
 • valná hromada
 • jednatelé
 • dozorčí rada

3. Akciová společnost

 • organizační struktura
 • valná hromada
 • představenstvo
 • dozorčí rada

Literatura


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • POKORNÁ, J. Obchodní společnosti a družstva. V Praze: C.H. Beck,. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-475-9.
 • ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost, Praha: ASPI
 • DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI
 • ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • ROZEHNAL, A. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-524-1.
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní. Olomouc: ANAG, Účetnictví (ANAG). ISBN 978-80-7554-037-9.
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích.