Daňové a evropské daňové právo

Cílem modulu je seznámit studenty s komplexním pohledem na zdanění a daňovou politiku, a to s akcentem na prvky mezinárodního zdanění a na harmonizaci daní v Evropské unii. V průběhu kurzu si studenti osvojí základní dovednosti nutné pro optimalizaci daní v kontextu daňového systému České republiky i z hlediska smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně specifik daňového práva Evropské unie.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotace


Mezinárodním dvojím zdaněním se rozumí současné zdanění příjmu nebo majetku u téhož poplatníka ve dvou nebo více státech. Pokud by se mezinárodní dvojí zdanění neeliminovalo, docházelo by k nadměrnému daňovému zatížení, a tím i k nepříznivému působení na rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů. Hlavní příčinou kolize daňových předpisů více států je skutečnost, že zpravidla každý stát podrobuje zdanění veškeré příjmy osob, které jsou rezidenty v daném státě, či všechny příjmy, jejichž zdroj je na území tohoto státu. Může se tak stát, že některé osoby (ať fyzické, či právnické) splní podmínky pro zdanění příjmů ve více státech. Tomuto by měly zamezit tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jejichž účelem je však také snaha zamezit daňovým únikům.

Sylabus


 • Prameny daňového práva (národní legislativa, bilaterální/multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, právo Evropské unie).
 • Dvojí zdanění. Metody zamezení dvojímu zdanění.
 • OECD Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění. Základní pojmy(rezident, nerezident, konflikt rezidenství, stát zdroje, stát příjemce, domicil).
 • Zisky podniků, stálá provozovna a její základ daně.
 • Spojené podniky. Principy stanovení základu daně. Transferové ceny, princip tržního odstupu. Nízká kapitalizace.
 • Zdanění kapitálových příjmů z mezinárodního kontextu i ve vztahu k vnitřnímu dvojímu zdanění.
 • Harmonizace přímých daní v Evropské unii.
 • Soudní dvůr Evropské unie a jeho role v daňovém právu.
 • Koncept skutečného vlastníka. Srážková daň. Zajištění daně.
 • Nepřímé daně. Aktuální stav a problémy harmonizace v Evropské unii. Intrakomunitární plnění, plnění vůči třetím zemím.
 • Výměna informací a spolupráce mezi daňovými správami členských i nečlenských států Evropské unie. Simultánní daňová kontrola.
 • Daňové strukturování.

Literatura


 • SKALICKÁ, H.: Mezinárodní daňové vztahy. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 188 s. ISBN 978-80-7357-677-6
 • Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, směrnice, nařízení Evropské unie a daňové zákony v účinném znění
 • OECD Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění včetně komentáře k ní
 • OECD Transfer pricing guidelines
 • RUSSO, R. — MERKS, P. — FINNERTY, C.: Fundamentals of International Tax Planning. Amsterdam: IBFD, 2007. 252 s. ISBN 978-90-8722-016-7
 • SOJKA, V.: Mezinárodní zdanění příjmů, 3., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Wolters Kluwer. 2013. 360 s. ISBN 978-80-7478-034-9
 • RYLOVÁ, Z.: Mezinárodní dvojí zdanění 2012. Olomouc: Anag. 2012. 488 s. ISBN: 978-80-7263-724-9
 • NERUDOVÁ, D.: Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-695-0