Daňové aspekty nadnárodních transakcí

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s principy daňové teorie a politiky a zejména podobami její praktické aplikace v podmínkách ČR v nezbytném kontextu EU a umožnit posluchačům vytvořit si přehled o stávajícím právním rámci daňového systému ČR v podmínkách relativně nekontinuálního vývoje.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace modulu


Daňová politiky vychází z daňové teorie, nicméně při praktické aplikaci je vystavena politickým deformacím a postupující globalizaci, kdy je nutné respektovat daňovou konkurenci mezi státy na jedné straně a na straně druhé sílící tlak EU na daňovou harmonizaci.

Daňová teorie dodnes vychází z daňových kánonů Adama Smitha a v dnešní podobě zahrnují požadavky na optimální daňový systém tyto zásady: jednoduchost, stabilita daňového prostředí, efektivnost, výtěžnost daňového systému a spravedlnost, jejímž největším problémem je relativnost. Kterých z těchto zásad se přidržuje ČR?

Obecně se v čase také mění význam jednotlivých zásad, např. v padesátých a šedesátých letech se odborníci zaměřovali na problémy horizontální spravedlnosti, od osmdesátých let pak na otázky spojené s daňovou konkurencí a incidencí.

Dnes často diskutovaná efektivnost výběru daní zahrnuje daňové náklady přímé, tedy na straně státu, jak ukazuje Tabulka 1 na posledních dostupných datech OECD a náklady nepřímé, tedy na straně plátce, které se v ČR pohybují dlouhodobě pro SME pod 600 hodinami za rok, což staví ČR do pozice jedné z nejméně konkurenceschopných zemí z tohoto pohledu.

Sylabus


 • Právní rámec dnové soustavy ČR
 • Základní daňová terminologie
 • Druhy daní
 • Daňové dopady

Literatura


 • Oficiální portál ČR pro podnikání a export
 • http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/dane-ucetnictvi/1000465/
 • http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm
 • (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics)
 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění
 • Hajkova D.; Nicoletti G.; Vartia L.; Yoo, K.Y. Taxation, Business Environment and FDI Location in OECD Countries: OECD Economics Department Working Papers No. 502, OECD Publishing, ECO/WKP(2006)30, 2006.
 • Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Wolters Kluwer, Praha. 2010. ISBN 978-80-7357-574-8
 • Široký, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. C.H.Beck. Praha. 2008. 2. vydání. ISBN 978-80-7400-005-8
 • Svátková, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Wolters Kluwer, Praha. 2009. ISBN 978-80-7357-443-7
 • Fučík, I. a kol. Daňové aspekty podnikání v koncernu. ASPI, Praha. 2008. ISBN 978-80-7357-323-2
 • David, Petr. Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. CERM, Brno. 2007. ISBN 978-80-7204-522-8
 • GFŘ (http://cds.mfcr.cz)
 • MFČR (http://www.mfcr.cz)
 • OECD Tax Studies (Free Trial přístup na www.sourceOECD.org)
 • Databáze Světové banky – daňové prostředí
 • EC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
 • (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics)
 • Kalkulátor odvodů http://www.vyplata.cz/
 • Daňové judikáty NSS (http://www.nssoud.cz)
 • (http://www.taxpolicycenter.org/taxtopics/encyclopedia/Incidence-of-Taxes.cfm)