Daňové aspekty nadnárodních transakcí

Cílem tohoto modulu je seznámit se s principy daňové politiky a podobami její praktické aplikace v různých národních ekonomikách s důrazem na specifika zdanění transakcí přesahujících hranice jednotlivých států či jejich ekonomicko politických uskupení a vytvořit si přehled o potenciálních daňových benefitech či nevýhodách, jež jsou s nadnárodními aktivitami spojeny.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace


Transakce, jež překračují hranice států či jejich uskupení jsou z daňového hlediska komplikované díky střetu minimálně dvou národních daňových systému, často doplněné o bilaterální mezinárodní smlouvy a obvykle také judikáty a směrnice EU či OECD.

Sylabus


  • Daňový systém ČR,
  • mezinárodní dvojí zdanění,
  • smlouvy o zamezení dvojího zdanění dle modelu OECD (OSN),
  • techniky zamezující dvojímu zdanění,
  • harmonizace,
  • daňové zatížení, kvóty pro srovnávání jednotlivých států,
  • daňové ráje,
  • mezinárodní daňové plánování.

Literatura


  • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. ASPI, Praha. 2008. ISBN 978-80-7357-386-7
  • SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. ASPI, Praha. 2008. 978-80-7357-354-6