Daňové aspekty nemovitostí (online)

Cílem tohoto modulu je objasnění základních právních pojmů a principů ve zdaňování nemovitostních transakcí. Daňová pravidla jsou analyzována dle jednotlivých fází nemovitostních obchodů - fáze pořízení nemovitosti, jejího pronájmu a následného prodeje. Konkrétně je pozornost věnována právnímu vymezení nemovitých věcí v soukromém právu a jejich zdanění dle veřejnoprávních předpisů a to jak z pohledu fyzický, tak právnických osob.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Ondřej Antoš, LL.M.

Anotace


V úvodu semináře jsou rozebrány klíčové pojmy z nového občanského zákoníku týkající se nemovitostí. Závěrem jsou krátce popsána pravidla evidence nemovitých věcí v Čr. Daňová část modulu se nejprve věnuje úplatnému a bezúplatnému pořízení nemovitosti. Následující část daňového modulu analyzuje aspekty pronájmu nemovitých věcí. Poslední část modulu je zaměřena na zdanění příjmů z prodeje nemovitých věcí, konkrétně pak osvobození dosažených příjmů na straně fyzických osob a povinnostem zdanění na straně právnických osob.

Sylabus


1. Soukromoprávní pojetí nemovitých věcí

 • vymezení základní pojmů
 • evidence nemovitých věcí

2. Pořízení nemovitosti

 • nemovitost nabytá koupí
 • koupě nemovitosti a daň z nabytí
 • zděděné a darované nemovitosti

3. Pronájem nemovitosti

 • pronájem fyzickou osobou
 • pronájem právnickou osobou
 • daň z nemovitých věcí

4. Prodej nemovitosti

 • odvození od daně z příjmů u fyzických osob
 • zdanění zisku z prodeje nemovitosti
 • DPH

Literatura


 • Zákon č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.
 • SKÁLA, M. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a. s.
 • Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“); viz webové stránky Finanční správy ČR
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016; viz webové stránky Finanční správy ČR
 • HOLUBOVÁ, O. Osvobození od DPH. Vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH. Praha: Wolgers Kluwer ČR, a. s.