Daňový systém I.

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s principy daňové teorie a politiky a zejména podobami její praktické aplikace v podmínkách ČR v nezbytném kontextu EU a umožnit posluchačům vytvořit si přehled o stávajícím právním rámci daňového systému ČR v podmínkách relativně nekontinuálního vývoje.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotace


Tento modul Vás uvede do problematiky daní a daňové terminologie. Nejprve jsou posluchači seznámeni s daňovou politikou a zásadami optimálního daňového systému. Déle jsou detailně informováni o daňovém systému České republiky vycházejícím z historických tradic, právním rámci daňové soustavy ČR  a daňové kvótě. Závěr modulu je zaměřen na základní daňovou terminologii, druhy a třídění daní.

Sylabus


1. Daňová politika a teorie

 • daňová politika
 • daňová teorie
 • efektivnost výběru daní, daňová mezera a daňové břemeno

2. Daňový systém ČR a právní rámec daňové soustavy ČR

 • daňový systém ČR
 • právní rámec daňové soustavy ČR
 • funkce daní a daňová kvóta

3. Druhy daní a jejich třídění

 • základní daňová terminologie
 • třídění daní
 • daně nepřímé a přímé
 • daň z nemovitosti, daň silniční, dědická a darovací

Literatura


 • Oficiální portál ČR pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/cs/dane.html
 • Portál MF ČR – Daň z hazardních her http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-hazardnich-her/informace-k-dani-z-hazardnich-her-7492
 • KUKALOVÁ, G. – ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA, – MORAVEC, L. – ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, M. Systém a správa daní v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita. ISBN 9788021327801
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – Úvod do problematiky. ASPI, Praha. 978-80-7357-423-9
 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění (např. ASPI, Fulsoft.cz, Zakonyprolidi.cz)
 • Databáze Světové banky – daňové prostředí (http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes)
 • EC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
 • EUROSTAT Tax Revenue Statistics (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics)