Doprava a spoje (online)

Modul orientuje vnímání dopravy jako nedílnou součást lidských potřeb i jako součást tvorby hospodářských výsledků ve společnosti. Důraz je kladen na odlišnosti přepravy osob a přepravy nákladu, a především na infrastrukturní povahu dopravních podniků. Důraz je kladen na hodnocení vybraných dopravních situací nebo problémů, a to z hledisek ekonomických, ekologických, sociálních i závazných pro oceňování.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Julius Přenosil

Anotace


Doprava je nedílnou součástí lidského bytí od jeho prvopočátků. S rozvojem lidské společnosti se intenzita dopravy neustále zvyšuje a stává se tak kromě nutnosti i jedním z problémů současnosti. Vedle negativních dopadů na životní prostředí má vliv i na nadměrné opotřebení pozemních komunikací. Doprava je dnes vnímána především jako samostatný ekonomický sektor. To přináší řadu různých pohledů na roli dopravy, a především způsob jejího financování. Doprava je silně závislá na infrastruktuře, kterou buduje a financuje společnost z veřejných prostředků. Disponibilní zdroje z veřejných rozpočtů jsou omezené a limitují prostor pro přímé financování investic veřejným sektorem. Dopravní prostředky vyvolávají externí náklady za přepravu projevující se nejenom v opotřebení infrastruktury, ale i v produkci škodlivin, zatížení obyvatelstva hlukem a dalšími faktory. To samozřejmě vyvolává řadu otázek a navrhovaných řešení, jak se s problémy, ale zároveň s nezbytností dopravy, vypořádávat.

Sylabus


1. Dopravní sektor, dopravní infrastruktura

 • úvod do dopravy
 • víceoborový systém dopravy
 • liniový typ rozmístění

2. Teoretický koncept vývoje dopravního sektoru

 • klíčová úloha dopravní infrastruktury
 • charakter vývojových cyklů
 • historická posloupnost dominance ve střídání infrastruktur
 • potrubní sítě
 • výhody pro uživatele
 • restrukturalizace

3. Dopravní infrastruktura

 • ekonomická analýza
 • materiální infrastruktura
 • nemateriální infrastruktura
 • financování dopravní infrastruktury
 • zpoplatnění dopravní infrastruktury
 • internalizace dopravních nákladů

Literatura


Povinná literatura:

 • NOVÁK, R., PERNICA, P., ZELENÝ, L., KOLÁŘ, P., SVOBODA, L. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. ISBN 978-80- 7357-735-3

Doporučená literatura:

 • CENIGA, P. a kol. Logistika v manažmente podniku. EDIS, 2012. ISBN 978-80-5540- 530-8
 • OUDOVÁ, A. Logistika. Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-238-8
 • PŘIBYL, P., SVÍTEK, M. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN – technická literatura, 2001. ISBN 80-7300-029-6
 • PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4
 • ZELENÝ, L. Osobní přeprava. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-266-2