Doprava a spoje

Modul orientuje uplatnění ekonomických vědomostí do oblasti dopravní ekonomiky, zvláště s ohledem na infrastrukturní povahu dopravních podniků. Důraz je kladen na hodnocení vybraných dopravních situací nebo problémů, a to z hledisek ekonomických, ekologických, sociálních i závazných pro oceňování.

Garant a lektor studijního modulu


Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Anotace


Stále narůstající intenzita dopravy je jedním z aktuálních problémů současnosti. Vedle negativních dopadů na životní prostředí má vliv i na nadměrné opotřebení pozemních komunikací. Dopravní prostředky vyvolávají náklady za přepravu projevující se nejenom v opotřebení infrastruktury, ale i v produkci škodlivin, zatížení obyvatelstva hlukem a dalšími faktory. Zavedení systémového zpoplatnění dopravní infrastruktury, které zpoplatní uživatele dle skutečně realizovaných výkonů na příslušné infrastruktuře, lépe zatíží jednotlivé uživatele komunikací vzhledem k nákladům, které vytváří.

Sylabus


1. Dopravní sektor, dopravní infrastruktura

 • úvod do dopravy
 • víceoborový systém dopravy
 • liniový typ rozmístění

2. Teoretický koncept vývoje dopravního sektoru

 • klíčová úloha dopravní infrastruktury
 • charakter vývojových cyklů
 • historická posloupnost dominance ve střídání infrastruktur
 • potrubní sítě
 • výhody pro uživatele
 • restrukturalizace

3. Dopravní infrastruktura

 • ekonomická analýza
 • materiální infrastruktura
 • nemateriální infrastruktura
 • financování dopravní infrastruktury
 • zpoplatnění dopravní infrastruktury
 • internalizace dopravních nákladů

Literatura


 • NOVÁK, R., PERNICA, P., ZELENÝ, L., KOLÁŘ, P., SVOBODA, L. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.. ISBN 978-80-7357-735-3
 • ZELENÝ, L. Osobní přeprava. Praha: ASPI, a.s., ISBN 978-80-7357-266-2
 • CENIGA, P. a kol. Logistika v manažmente podniku. EDIS, ISBN 978-80-5540-530-8
 • OUDOVÁ, A. Logistika. Computer Media, ISBN 978-80-7402-238-8
 • PŘIBYL, P., SVÍTEK, M. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN – technická literatura, ISBN 80-7300-029-6
 • PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Praha: Radix, ISBN 80-86031-59-4