Dotace, granty a projekty v oblasti dotací EU

Cílem modulu je seznámit posluchače s možnostmi čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a to tak, že posluchači získají základní znalosti o kohezní politice Evropské unie, dokážou se orientovat v jednotlivých operačních programech a naučí se tyto prostředky čerpat, tj. budou schopni vypracovat a podat kvalitní projektovou žádost a řídit, monitorovat a vyhodnotit následný projekt.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Dalibor Pituch

Anotace


Evropská kohezní politika

Kohezní politika, neboli též regionální politika, strukturální politika či politika hospodářské soudružnosti patří hned po společné zemědělské politice k největším politikám EU, tj. je na ní alokováno druhé největší množství peněz z rozpočtu Evropské unie. V současné finanční perspektivě pro rok 2014-2020 to bylo celkem 347 miliard EUR, z toho 26,69 miliard pro Českou republiku.

O vzniku samotné regionální politiky se dá hovořit od počátku sedmdesátých let, kdy dochází též k prvnímu rozšíření ES o Velkou Británii, Dánsko a Irsko. Důležitým momentem bylo i vypracování na žádost Komise tzv. Thomsonovi zprávy, která zdůrazňuje souvislosti regionálních rozdílů a úspěšného realizování projektu společné měny a upozorňuje i na nebezpečí regionálních disparit pro fungování vnitřního trhu. Thomsonova zpráva též podpořila vytvoření regionálního fondu, k čemuž došlo v roce 1975, kdy byl založen Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF).

Poprvé se regionální politika dostala do primárního práva v roce 1986 přijetím Jednotného evropského aktu. Smlouva zmiňuje poprvé i strukturální fondy, ke kterým patří i dříve založené EAGGF, ESF a ERDF. Další reformu vnesl do regionální politiky v roce 1989 první Delorsův balík. Ten jednak snižuje výdaje do zemědělství ve prospěch strukturálních fondů a také stanovuje konkrétní cíle regionální politiky.

Maastrichtská smlouva, stejně tak jako již Jednotný evropský akt, zmiňuje hlavní cíl Společenství, kterým byla hospodářská a měnová unie. To vyžadovalo větší konvergenci ekonomických úrovní členských zemí, z čehož vyplynula nutnost posílení regionální politiky. Smlouva o EU vytváří Výbor regionů a zavazuje se založit Fond solidarity neboli Kohezní fond.

Literatura


  • Národní strategický referenční rámec. Praha. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2007; dostupný na WWW:< http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/197f55c7-ffeb-4f5c-ab81-26237ef6eaf1/Narodni-strategicky-referencni-ramec-CR-2007%E2%80%942013->
  • BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich využívání, VŠSF, ISBN 978-80-7408-014-2
  • DOČEKAL, V. Regionální politika EU a naplňován principu partnerství. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. 156 s. ISBN: 8021040122
  • KUČEROVÁ, I. Evropská unie: Hospodářské politiky. 1. Praha: Karolinum, 2006. 347 s. ISBN 80-246-1212-7