Ekonomika a finance (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se základní strukturou podnikových financí, s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování. Dále modul povede studenty k pochopení vztahů mezi plánováním objemu výroby, cenami, náklady a ziskem.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Anotace


Nezbytným základem pro orientaci ve finanční problematice je osvojení si a pochopení základních vazeb a vypovídací schopnosti údajů o struktuře majetku a kapitálu a tvorbě zisku. Informace obsažené ve finančních výkazech jsou základem pro řadu metod, vztahů a hodnotících ukazatelů, které jsou využívány v různých oblastech a úrovních finančního řízení. Spolu s tím je nutné pochopit specifika a způsoby uplatnění nejobecnějších principů a zásad finančního řízení.

Sylabus


1. Účetní výkazy

 • vnitropodnikové
 • finanční

2. Řízení zásob

 • zásoba maximální, minimální
 • zásoba pojistná
 • zásoba objednací

3. Dělení nákladů

 • z časového pohledu
 • dle klasifikace

4. Poměrové ukazatele

 • rentabilita
 • likvidita
 • aktivita
 • zadluženost

Literatura


 • SYNEK M., KISLINGEROVÁ E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-274-8.
 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-194-9.
 • SEDLÁČEK J., Účetnictví pro manažery, Praha, Grada Publishing, ISBN 80-247-1195-8.
 • VALACH J. a kol., Finanční řízení podniku, Praha, Ekopress, ISBN 80-86119-21-1.
 • VALACH J. a kol., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, ISBN 978-80-86929-71-2.
 • BREADLEY R. A., Myers C. A., ALLEN F. Corporate finance, Boston: Irwin/McGraw-Hill, ISBN 0-07-111551-X.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC P. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, Praha, Polygon, ISBN 80-7273-095-9.
 • KOVANICOVÁ D., KOVANIC, P., Poklady skryté v účetnictví, Finanční analýza účetních výkazů, Praha, Polygon. ISBN 80-85967-56-1.
 • SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, Praha Computer Press, ISBN 80-7226-562-8 .
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2424-9.
 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-336-3.
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3.
 • VACÍK E., ŠULÁK M., Měření výkonnosti firem, Praha, Eupress, ISBN 80-86754-33-2.