Ekonomika a management cestovního ruchu

Cílem modulu je seznámení s realitami provozu podniku cestovního ruchu. Pozornost bude věnována hotelovým a gastronomickým zařízením a jejich postavení v řetězci průmyslu cestovního ruchu. S použitím tradičních metod marketingové analýzy, zhodnocení vnějšího okolí, nalezení silných a slabých stránek podniku, zjištění potřeb potenciálních návštěvníků hotelu posluchači odvodí, jak odhadnout pravděpodobně nejúspěšnější marketingovou strategii z pohledu ceny, kvality a komunikace služeb k dosažení optimalizace hospodářského výsledku.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Martin Marian

Anotace


Program modulu bude zaměřen na reálné příklady problematiky segmentace hostů a jejich spotřební chování, objevení tržních příležitostí, cenové tvorby, přípravy produktu a produktových balíčků a hodnocení plnění cílů. Větší důraz bude kladen na představení funkce hotelových provozů s gastronomickými službami. V rámci modulu posluchači projdou jednotlivé postupy, trendy a nástroje řízení procesů v podniku cestovního ruchu a to jak s důrazem na vnitřní procesy, ale také s ohledem na vnější prostředí podniku reprezentované ostatními podniky cestovního ruchu.

Sylabus


1. Podnik cestovního ruchu

 • podnik cestovního ruchu a jeho specifika

2. Produkt cestovního ruchu – služba

 • služba a její vlastnosti

3. Marketing cestovního ruchu

 • podstata marketingu cestovního ruchu

4. SWOT

 • SWOT analýza a její použití

5. Segmentace

 • segmentace a podmínky správné segmentace

6. Časový horizont marketingových činností

 • strategické, operativní a taktické úkony

7. Marketingový mix cestovního ruchu – nástroje dosažení stanovených cílů

 • marketingový mix v pojetí 4P a 4C, 8P

8. Management podniku cestovního ruchu

 • specifika managementu v podnicích cestovního ruchu

9. Ekonomika podniku cestovního ruchu

 • specifika ekonomiky podniku cestovního ruchu

Kontrola kvality

 • podstata kontroly kvality

Syntéza vědních oborů při reálném řízení podniku cestovního ruchu

 • specifika syntézy

Literatura


 • KIRAĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. Ekopress ISBN 80-96929-05-01, 158 stran
 • KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3868-0, 200 stran
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Grada Publishing ISBN 978-80-247-3247-3, 288 stran
 • PETRŮ, Z.: Základy ekonomiky cestovního ruchu, Idea servis ISBN 80-8597-05-54, 124 stran