Etický kodex

Cílem modulu je seznámit posluchače s Etickým kodexem Institutu interních auditorů. Současně je cílem, ve vzájemném dialogu s posluchači, hledat cesty jeho aplikování a upozornit na úskalí při naplňování požadavků kodexu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jan Kovalčík, CIA

Anotace


Etický kodex Institutu interních auditorů je tvořen principy a pravidly jednání, která je nutno naplňovat v rámci chování, které je od interních auditorů očekáváno. Etický kodex má za úkol dosáhnout v etické oblasti v rámci profese interního auditu jednotného přístupu a zajistit jeho podporu. Etický kodex Institutu interních auditorů se týká jak jednotlivců, tak i subjektů poskytujících služby interního auditu.

Sylabus


1. Etický kodex

  • definice
  • závazné
  • nezávazné

2. Druhy etického kodexu

3. Aplikace etických zásad

  • výdej
  • odpovědnost
  • prosazení cílů
  • transparentnost

Literatura


  • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: Český institut interních auditorů, o. s. Přel. z: International professional practises framework. ISBN: 80-86689-46-8.
  • DVOŘÁČEK J.; KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, a.s. ISBN: 80-251-0836-8.
  • Průvodce pro interní audit a risk management. Praha:C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-121-5.