Faktory ovlivňující personální řízení v organizaci, personální strategie, personální politika (online)

Cílem modulu je seznámení s vnějšími a vnitřními podmínkami personálního řízení v organizaci, s organizační kulturou, organizačním klimatem a identifikací pracovníků s organizací a prací ve vztahu k personálnímu řízení, se specifiky mezinárodního personálního řízení, s personální strategií a politikou a personálním plánováním v organizaci.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Monika Kohoutková, MBA

Anotace


V praxi je personální řízení závislé na vnějším prostředí, musí vycházet z vnitřních podmínek a z aktuální situace organizace. Vnější podmínky se  mění, mnohé působí na organizace rozdílně, zejména v závislosti na vnitřních podmínkách. Vnější podmínky nemohou organizace ve velké míře ovlivnit. Vnitřní podmínky personálního řízení mohou organizace v určité míře usměrňovat, podobu personálního řízení v organizaci ovlivňuje politika v personální oblasti (v nejširším smyslu politika řízení lidí), kterou organizace uplatňuje.

Sylabus


1. Personální řízení v organizaci

 • úvod do personálního řízení
 • vnější podmínky personálního řízení v organizaci
 • vnitřní podmínky personálního řízení v organizaci

2. Organizační kultura, organizační klima a identifikace pracovníků s organizací a prací

 • kultura organizace a subkultury
 • klima v organizaci
 • identifikace pracovníků s organizací a prací

3. Mezinárodní personální řízení, personální strategie a politika

 • mezinárodní personální řízení
 • strategické řízení a personální strategie
 • personální politika, formování podle Armstronga a obsah podle Horalíkové

4. Personální plánování

 • personálního plánování a jeho podstata
 • personální pánování podle Koubka
 • personální plánování podle Armstronga
 • efektivní plánování a etapy personálního plánování
 • personální plány podle Koubka a Armstronga

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3269-5
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • Dvořáková, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-468-6
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • Lukášová, R., Nový, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3058-5