Finanční management ve zdravotnictví (online)

Cílem předmětu je v základních rysech seznámit s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací a služeb od principů podnikového managementu, s procesy, které v podnicích probíhají a jimiž se naplňuje základní obecný cíl jejich činnosti. Student bude schopen na konci tohoto modulu zvládnout a vysvětlit problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí, v návaznosti na ostatní činnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Anotace


Modul obsahuje výklad základních pojmů tak, aby byly správně chápány neekonomy. Zároveň poskytuje návod k tomu, aby manažeři iniciovali zavedení nových metod do řízení ekonomiky zdravotnických zařízení. Upozorňuje na možnosti a slabá místa při budování optimálního systému ekonomického řízení firmy.

Sylabus


1. Odlišnosti managementu zdravotnických organizací a služeb od principů podnikového managementu

 • Odlišnosti ve výstupech, procesech, neodkladnost práce, komplexnost, specializace, profesionální skupiny, loajalita pracovníků s profesí versus loajalita k podniku.

2. Podstata podniku a podnikání

 • Základní pojmy, cíle, funkce, právní formy podnikání

3. Majetková a kapitálová výstavba podniku

 • Analýza položek rozvahy, finanční krytí majetku, oceňování majetku, optimální kapitálová struktura a zadluženost, řízení pracovního kapitálu

4. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření

 • Vztah mezi výnosy, náklady, cenou a ziskem, tržby, řízení a plánování nákladů, kalkulace nákladů

5. Financování podniku

 • Zdroje běžného a dlouhodobého financování, úkoly finančního managementu, finanční řízení a rozhodování, řízení cash flow, rozdíl mezi ziskem a cash flow, likvidita

6. Plánování

 • Podstata a smysl, podnikatelský záměr a podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet, finanční plánování

7. Strategické dlouhodobé investiční rozhodování

 • Plánování a hodnocení investičních projektů, rizika

Literatura


 • SYNEK M. a kol., Manažerská ekonomika, Praha, Grada Publishing
 • BOROVSKÝ,J. – DYNTAROVÁ,V: Ekonomika zdravotnických zařízení; skripta, Praha, ČVUT, 210
 • GOODMAN, C. S.: Introduction to Health Technology Assesment; National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR).
 • STANĚK, V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů, Praha, Grada Publishing
 • PATÁK, M.: Podnikový finanční management, Praha, Idea Servis
 • HRADECKÝ, Mojmír a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing
 • SOUKUPOVÁ, V., STRACHOTOVÁ, D.: Podniková ekonomika. Praha, VŠCHT