Finanční právo (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s finančním právem jako samostatným právním odvětvím v systému českého práva, a to včetně rozboru a pochopení jednotlivých finančněprávních institutů. Důraz bude kladen na základní poznatky z tzv. zvláštní části finančního práva, která představuje vlastní pozitivní finanční právo.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotace


Finanční právo je samostatným právním odvětvím, které představuje souhrn právních norem upravujících vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Je důležité si uvědomit, že předmětem finanční práva jsou ty finančněprávní vztahy, ve kterých vystupuje nebo do nichž zasahuje stát, a které se týkají peněžní masy nebo jejích částí.

Sylabus


1. Finanční právo

 • pojem
 • podstata
 • umístění v právním rádu ČR

2. Finančně-právní vztah

 • subjekt
 • obsah
 • objekt

3. Poplatky

 • soudní
 • správní
 • místní
 • ostatní

Literatura


 • Daňové zákony ČR v účinném znění
 • VANČUROVÁ, A. — LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2020/15. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 408 s. ISBN 978-80-7598-887-4
 • MRKÝVKA, P. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2020. 494 s. ISBN 978-80-7380-796-2
 • DVOŘÁKOVÁ, V., PITTERLING, M., SKALICKÁ, H.: Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019. 4. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 289 s. ISBN: 978-80-7598-315-2.