Finanční právo

Cílem modulu je seznámit posluchače s finančním právem jako samostatným právním odvětvím v systému českého práva, a to včetně rozboru a pochopení jednotlivých finančněprávních institutů. Důraz bude kladen na základní poznatky z tzv. zvláštní části finančního práva, která představuje vlastní pozitivní finanční právo.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Anotace


Finanční právo je samostatným právním odvětvím, které představuje souhrn právních norem upravujících vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Je důležité si uvědomit, že předmětem finanční práva jsou ty finančněprávní vztahy, ve kterých vystupuje nebo do nichž zasahuje stát, a které se týkají peněžní masy nebo jejích částí.

Sylabus


1. Finanční právo

 • pojem
 • podstata
 • umístění v právním rádu ČR

2. Finančně-právní vztah

 • subjekt
 • obsah
 • objekt

3. Poplatky

 • soudní
 • správní
 • místní
 • ostatní

Literatura


 • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR
 • Jánošíková, P., Mrkývka, P. a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2
 • Vybíral, R. a kol. Praktikum finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk
 • Baxa, J; Dráb O; Kaniová ; Lavický. P; Schillerová Alena; Šimek Karel; Žišková Marie. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 808, ISBN 978-80-7357-564-9
 • Aktuální zákony, zejména daňové, např. MARKOVÁ, H. Daňové zákony