Finanční řízení korporace (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním v podniku, vysvětlení významu reportingu a pravidelného hodnocení výsledků. V modulu vysvětlíme základní metody řízení cash-flow a likvidity firmy a jejich význam, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod finanční analýzy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotace


Finanční řízení představuje stěžejní a ústřední část podnikového řízení, které má integrující postavení mezi veškerými činnostmi firmy. Jsou tak označovány aktivity, které zajišťuji maximálně efektivní financování z hlediska cílů dané firmy. Dosahování kladného hospodářského výsledku a zvyšování hodnoty podniku je základním úkolem podnikatelské činnosti. Usměrňování všech procesů, které se v podniku realizují, může být pouze tehdy optimální a přispívat k naplnění tohoto cíle, je-li založeno na poznání základních vazeb mezi reálnými, konkrétními činnostmi a finančními charakteristikami.

Sylabus


1. Finanční řízení

 • obsah
 • role
 • ukazatele

2. Finanční výkazy

 • rozvaha
 • výkaz zisku a ztrát
 • cash-flow

3. Finanční analýza

 • ukazatele finančního zdraví
 • vnitřní informační systém
 • firemní strategie

Literatura


 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M., KISLINGEROVÁ E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-274-8.
 • BREALEY R. A., MYERS C.A, ALLEN F., Teorie a praxe firemních financí, BIZBOOKS, ISBN 978-80-265-0028-5
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, Praha, Polygon, ISBN 978-80-7273-169-5.
 • KRÁL B. a kol., Manažerské účetnictví, Management Press
 • DLUHOŠOVÁ D., Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress, ISBN: 978-80-86929-68-2
 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9931-5
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-271-0413-0.
 • SCHOLLEOVÁ H., ŠTAMFESTOVÁ P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5544-1
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3.
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, ISBN 978-80-86929-71-2.