Finanční řízení podniku a investiční rozhodování

Cílem tohoto modulu je seznámit s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním v podniku, mezi plánováním objemu produkce a návaznými operativními plány. Dále jde o strategii cen a nákladů, pochopení základních metod řízení cash-flow a likvidity firmy a jejich významu, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod analýz hospodaření.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotace


Tento modul poukazuje na pojmy spojené s finančním řízením podniku a finančním rozhodováním. Zahrnuje finanční řízení a vymezení role finančního řízení. Pozornost je věnována investičnímu rozhodování a zdrojům financování investic. Student zároveň získá základní znalosti ve finančním plánování a ukazatelích finančního zdraví. Model poukazuje i na dílčí aktivity a přístupy ve strategickém manažerském účetnictví a na metody vyhodnocování očekávaného přístupu.

Sylabus


1. Finanční řízení

 • podstata finančního řízení
 • vymezení obsahu a role finančního řízení

2. Investiční rozhodování

 • fáze předinvestiční, investiční a provozní
 • zdroje financování investic

3. Metody vyhodnocování očekávaného přínosu

 • statistické metody
 • dynamické metody

4. Strategické manažerské účetnictví

 • podstata dílčích aktivit a přístupů
 • střediskové hospodářství a zakázková evidence
 • kalkulační systém firmy

5. Finanční plán, finanční analýza a ukazatele finančního zdraví

 • finanční plán a finanční plánování
 • ukazatele rentability
 • ukazatele aktivity
 • ukazatele zadluženosti
 • ukazatele likvidity
 • ukazatele produktivity
 • ukazatele tržní hodnoty

Literatura


 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5
 • SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-336-3
 • Scholleová H., Štamfestová P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9891-2
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, ISBN 80-86929-01-9
 • BREALEY R. A., Myers C.A, ALLEN F., Corporate finance, Boston: Irwin/McGrawHill, ISBN 0-07-111551-X
 • NÝVLTOVÁ R., MARINIČ P., Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3158-2
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, Praha, Polygon, ISBN 978-80-7273-169-5
 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9931-5
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2424-9
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3
 • KRÁL B. a kol., Manažerské účetnictví, Management Press