Finanční řízení podniku

Cílem tohoto modulu je seznámit s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním v podniku, vysvětlení významu reportingu a pravidelného hodnocení výsledků. V modulu pojednáváme vysvětlíme základní metody řízení cash-flow a likvidity firmy a jejich význam, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod finanční analýzy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotace


Finanční řízení představuje stěžejní a ústřední část podnikového řízení, které má integrující postavení mezi veškerými činnostmi firmy. Jsou tak označovány aktivity, které zajišťuji maximálně efektivní financování z hlediska cílů dané firmy. Dosahování kladného hospodářského výsledku a zvyšování hodnoty podniku je základním úkolem podnikatelské činnosti. Usměrňování všech procesů, které se v podniku realizují, může být pouze tehdy optimální a přispívat k naplnění tohoto cíle, je-li založeno na poznání základních vazeb mezi reálnými, konkrétními činnostmi a finančními charakteristikami, které jsou jimi ovlivňovány a které nakonec ústí do výše hospodářského výsledku. Ne vždy se však firmy nacházejí v bodu úspěšného podnikání a potřebují tak směřovat formou krizového řízení k dosažení alespoň „černé nuly“, aby mohly dále posunout svoje aktivity směrem k trvalé udržitelnému rozvoji.

Sylabus


1. Obsah a role finanční řízení

 • struktura majetku firmy
 • tvorba a rozdělování výsledku hospodaření
 • cena disponibilních finančních zdrojů

2. Finanční řízení podniku

 • finanční účetnictví
 • manažérské účetnictví

3. Finanční výkazy

 • rozvaha
 • výkaz zisku a ztrát
 • likvidita a cash-flow

4. Investiční rozhodování

 • fáze životního cyklu investice
 • strategické manažérské účetnictví
 • stiuace na trhu
 • vnítřní podmínky podniku
 • struktura a objem nákladů

5. Finanční plán, finanční analýza a ukazatele finančního zdraví

 • finanční plán a finanční plánování
 • ukazatele rentability
 • ukazatele aktivity
 • ukazatele zadluženosti
 • ukazatele likvidity
 • ukazatele produktivity
 • ukazatele tržní hodnoty

Literatura


Povinná literatura:

 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M., Kislingerová E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck 2015, 6.přepracované vydání, ISBN 978-80-7400-274-8.

Doporučená literatura:

 • BREALEY R. A., Myers C.A, ALLEN F., Teorie a praxe firemních financí, BIZBOOKS 2014, ISBN 978-80-265-0028-5
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, 20.vyd., Praha, Polygon 2012, ISBN 978-80-7273-169-5.
 • KRÁL B. a kol., Manažerské účetnictví, 2010, Management Press
 • DLUHOŠOVÁ D., Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress 2011, ISBN: 978-80-86929-68-2
 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing 2015, ISBN 978-80-247-9931-5
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing 2017, ISBN 978-80-271-0413-0.
 • SCHOLLEOVÁ H., ŠTAMFESTOVÁ P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing 2015, ISBN 978-80-247-5544-1
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck 2009, ISBN 978-80-7400-154-3.
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2011, ISBN 978-80-86929-71-2