Finanční účetnictví – základní principy a vazby (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se systémem vedení finančního účetnictví podnikatelů, vysvětlit základní účetní principy, metodické prvky a nástroje v účetnictví. Identifikovat základní elementy účetní závěrky, naučit aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování podnikatelů v ČR.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotace


Účetnictví patří k základním nástrojům sloužícím pro ekonomickou orientaci podnikatelského subjektu. Dává nezbytné informace k hodnocení ekonomické účinnosti celého reprodukčního procesu. Ve snaze přispět k poznání účetní problematiky je nutné plnohodnotně studovat obsah tohoto kurzu.

Sylabus


1. Finanční účetnictví

 • historie
 • účetní jednotka
 • uživatelé účetních informací

2. Účetní zápis

 • podvojné účetnictví
 • soupisy účtů
 • účetní doklady
 • opravy

3. Rozbor důležitých položek výkazů

 • rozbor položek rozvahy
 • rozbor položek výkazu zisku a ztrát

4. Evidence

 • dlouhodobého majetku
 • zásob
 • pohledávek a závazků

Literatura


 • Hinke, J., Bárková, D. Účetnictví 1: aplikace principů a technik. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-271-0331-7.
 • Hinke, J., Bárková, D., Hruška, Z. Účetnictví 2: pokročilé aplikace. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-4281-6.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • HINKE, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnost podniku. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-64-6.
 • HINKE, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. Praha: Alfa Nakladateství. ISBN 978-80-87197-65-3.
 • Kovanicová, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 440 s. 978-80-7273-156-5.
 • Nerudová, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7.
 • Strouhal, J., Židlická, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. Brno: Computer press. ISBN 978-80-251-1515-2.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění