Hlavní principy PR a základy efektivní komunikace s okolím

Tento modul si klade za cíl vysvětlit posluchačům základní principy fungování PR v moderní integrované komunikaci firmy na konkurenčním trhu a naučit je vnímat základní možnosti a formy PR směrem vně firmy, ať již k zákaznické, či nezákaznické veřejnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing., Mgr. Luďka Raimondová

Anotace


Jednou z nejrozšířenějších definic je ta, která byla přijata v roce 1978 Institutem Public Relations (IPR): PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. Mezi hlavní silné stránky PR patří: flexibilita sdělení, nákladová efektivita, větší vnímaná objektivita sdělení (nežli např. u reklamy), schopnost budovat dlouhodobé dobré jméno, možnost realizace tzv. bezplatné publicity apod.

Sylabus


1. cíle PR

  • podpora, důvěryhodnost
  • atraktivnost
  • respekt konkurence

2. marketingové aktivity

  • definování zásad korporátní komunikace
  • PR komunikace
  • strategické cíle

Literatura


  • Svoboda, V.: Public Relations – moderně a účinně. Grada, Praha
  • Hejlová, D.: Public relations. Grada, Praha
  • Kopecký, L.: Public relations. Grada, Praha