Hlavní principy PR

Tento modul si klade za cíl vysvětlit posluchačům základní principy fungování PR v moderní integrované komunikaci firmy na konkurenčním trhu a naučit je vnímat základní možnosti a formy PR směrem vně firmy, ať již k zákaznické, či nezákaznické veřejnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing., Mgr. Luďka Raimondová

Anotace


Modul posluchače seznámí se základní terminologií, představí klíčové nástroje PR a zařadí obor do širšího kontextu ve vztahu k marketingu a marketingové komunikaci. Posluchači také získají znalosti z oblasti tvorby strategického přístupu.

Sylabus


V úvodu modulu jsou uvedené klíčové definice oboru, které posluchačům pomohou při identifikaci klíčových nástrojů. Modul se dotkne i historických souvislostí, které mají dopad na jeho dnešní podobu. Nedílnou součástí je pohled na etiku a etické kodexy.

V dalších částech je představený komplexní strategický modu (PRE modul), od jehož aplikace se odvíjí představení základních komunikačních nástrojů a metod, jež jsou zpracované jak z pohledu praktického využití, tak i hodnotících metod.

Nedílnou součástí modulu je i postavení oboru vedle marketingu, marketingové komunikace a ukazuje také PR jako součást komplexního komunikačního konceptu PESO. V závěru modulu jsou také zmíněny vybrané klíčové principy, které pomáhají PR profesionálům při nastavení strategických a taktických plánů.

Literatura


  • HEJLOVÁ, D.: 2015, Public relations, Grada Publisihing, ISBN 978-80-247-5022-4
  • KOPECKÝ, L.: 2013, Public relations, Dějiny – teorie – praxe, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4229-8
  • BYSTROV, V.; Růžička, M.: 2006, Firemní komunikace a řízení reputace, Masarykova univerzita, ISBN 80-210-4104-8
  • STEJSKALOVÁ, D., Horáková, I., Škapová, H.: 2015, Strategie firemní komunikace, Management Press, ISBN 9788072611782