Hospodářské právo EU

Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a instituty evropského hospodářského práva, který je zorientuje ve třech rovinách právními vztahů – mezi EU a státy (společné politiky), mezi státy a soukromými osobami (implementace politiky vnitřního trhu v právních řádech členských států – hospodářské soutěž, ochrana spotřebitele ad.)

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotace


Právní úprava vztahů mezi EU a státy (společné politiky), mezi státy a soukromými osobami (implementace politiky vnitřního trhu v právních řádech členských států – hospodářské soutěž, ochrana spotřebitele ad.) vychází z několika oblastí pramenů – práva EU (v jeho podoblasti evropského hospodářského práva) a vnitrostátního (národního) práva jednotlivých států.

Sylabus


1. Právo EU a jeho působení na národní právní řád – prameny a prostředky implementace v členských státech

2. Jednotný vnitřní trh – vznik a vývoj, právní základy. Základní svobody vnitřního trhu a jejich obsah z hlediska právního postavení podnikatelů a spotřebitelů (volný pohyb zboží, jeho úprava v primárním a sekundárním právu, volný pohyb osob a svoboda usazování, úprava v primárním a sekundárním právu, volný pohyb přeshraničních služeb, úprava v primárním a sekundárním právu)

3. Hospodářská soutěž a její právní rámec v podmínkách fungování jednotného vnitřního trhu (pravidla pro podniky – zákaz omezování soutěže dohody mezi podniky, zákaz zneužívání dominantního postavení podniku, kontrola spojování podniků, pravidla pro státy – regulace veřejných podpor, státní monopoly a veřejné podniky)

4. Spotřebitel a jeho postavení na jednotném vnitřním trhu (veřejnoprávní prostředky ochrany spotřebitele – bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady výrobků a nároky spotřebitele, ochrana hospodářských zájmů spotřebitele a její dopad na úpravu v novém občanském zákoníku (2012) – uzavírání smluv na dálku, uzavírání smluv mimo provozovnu podnikatele, regulace reklamy, ochrana spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů)

Literatura


  • Evropské dokumenty. C. H. Beck, TZ, č. 185
  • JANKŮ, M., JANKŮ L.: Právo EU po Lisabonské smlouvě. 2. vydání. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2015. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-245-7.
  • Nový občanský zákoník – ÚZ č. 900, Sagit, 2013
  • TÝČ, V.: Základy práva EU pro ekonomy. 6. Vydání, Prahga, Leges 2010, ISBN 978-80-8721-260-8
  • TICHÝ, L.: Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. Právnické učebnice.ISBN 978-80-7400-333-2.