HR Management

Modul je úvodem do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci. Jeho cílem je seznámit s významem a úkoly řízení lidí, s jeho východisky, vývojem a současným pojetím, systémem integrovaných personálních činností, odpovědností za personální oblast v organizaci a trendy v personálním řízení.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Monika Kohoutková, MBA

Anotace


Lidé jsou pro organizaci klíčovým zdrojem fungování – rozhodují o finančních a materiálních zdrojích, zacházejí s informacemi. Pro organizaci představují lidé značné investice, avšak jejich schopnosti jsou pro každou organizaci zásadní. Řízení lidí v organizaci ovlivňuje její výkonnost a prosperitu.

Sylabus


1. Řízení lidí v organizaci

 • úvod do řízení lidí
 • význam a úkoly řízení lidí v organizaci

2. Personální řízení

 • východiska a vývoj personálního řízení
 • systém personálních činností
 • odpovědnost za personální řízení v organizaci

3. Trendy v řízení lidí

 • problematika sociální odpovědnosti organizací
 • age management
 • diversity management
 • řízení lidského kapitálu
 • personální controlling

Literatura


Povinná literatura:

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha:Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.

Doporučená literatura:

 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-468-6.
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.