Identifikace, analýzy rizik a plánování interního auditu

Cílem modulu je nejprve vymezit systém identifikace rizik v profesi interního auditu včetně mezinárodních a tuzemských regulatorních požadavků. Rovněž cílem modulu je navrhnout a ukázat jeden z možných způsobů analýzy identifikovaných rizik, jako nástroje pro plánovací proces interního auditu.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotace


Interní auditoři na celém světě praktikují svou práci rozdílně. Navzdory některým názorům nejsou stejnorodé funkce interního auditu žádoucí. Kvalitním naplňováním činnosti interního auditu získávají organizace ujištění, že rizika, kterým je vystavena, jsou pod kontrolou. Management je o nich včas informován, chápe je a rozhoduje o jejich snížení prostřednictvím opatření směřujících k nápravě.

Sylabus


1. Plánovací proces činnosti IA

  • periodický plán
  • strategický plán

2. Etapy sestavování plánu

  • příprava a sběr dat
  • analýza rizik, zpracování
  • projednání, schválení plánu

Literatura


  • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press a. s. ISBN 80-251-0836-8.
  • IIA: Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu. Altamonte Springs, Florida.
  • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-410-4.
  • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora. Altamonte Springs, Florida: IIA, ISBN 80-902433-1-2.
  • SALAMASICK, M.: Assurance and Consulting Services. Altamonte Springs, Florida: IIA