Insolvenční řízení

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s právní úpravou řešení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základním pojmem insolvenčního práva je pojem úpadku, navrhovatelem insolvenčního řízení může být dlužník nebo jeho věřitel. Posluchači získají přehled o průběhu insolvenčního řízení, o postavení účastníků řízení, soudu a insolvenčního správce a o způsobech řešení úpadku (konkursu, reorganizaci, oddlužení). Dále budou s posluchači řešena nařízení EU, která se týkají insolvencí. Podrobně budou vyloženy odporovatelné a neúčinné úkony dlužníka.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Anotace


Právní úprava řešení majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku, patří k tradičním úpravám obsaženým v právních řádech států s tržní ekonomikou. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále insolvenční zákon nebo IZ) nabyl účinnosti dne 1. 1. 2008 a nahradil předchozí úpravu obsaženou v zákoně č. 328/1993 Sb., o konkursu a vyrovnání. Od doby přijetí insolvenčního zákona bylo přijato několik jeho novelizací, které svědčí o tom, že problematika řešení úpadkové situace dlužníka se stále vyvíjí. Proto vymezení pojmu úpadku, průběhu insolvenčního řízení, jakož i stanovení způsobů, jakými lze úpadek řešit, jsou důležité z hlediska postavení dlužníka a jeho věřitelů.

Sylabus


 • Právní úprava insolvenčního řízení, vztah insolvenčního zákona k jiným právním předpisům
 • Úpadek dlužníka – právní rozbor pojmu
 • Návrh na zahájení insolvenčního řízení (jeho náležitosti, povinnost podat insolvenční návrh)
 • Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, s prohlášením úpadku a s jednotlivými způsoby řešení úpadku
 • Přihlášky pohledávek v insolvenčním řízení
 • Odpovědnost za nadhodnocené pohledávky
 • Popírání pohledávek v insolvenčním řízení
 • Majetková podstata, její obsah, zjištění, zpeněžení
 • Uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení
 • Postavení soudu v insolvenčním řízení
 • Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení
 • Věřitelé v insolvenčním řízení
 • Konkurs
 • Reorganizace
 • Oddlužení

Literatura


 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení. Vydání první. Praha. C. H. Beck 2013, 280s (Právní praxe), ISBN 978-80-7400-459-9.
 • KOZÁK J., DADAM A., PACHL L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, Wolters Kluwer, 2016, 1668s, ISBN 9788075521354.
 • MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, příručka zejména pro neprávníky. Praha: Linde, 2009, 400s, ISBN 978-80-7201-780-5.
 • RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha: ASPI Wolters Kluwer. 2008, ISBN 978- 80-7357-329-4.
 • HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon Komentář. 2. vydání Praha: C.H. Beck. 2014. 1504s. ISBN 978-80-7400-555-8.