Investiční a finanční rozhodování

Cílem tohoto modulu je seznámit s principy a metodami finančního řízení, objasnit metody používané při hodnocení investičních variant, objasnit metody a kritéria strategického finančního řízení včetně metod používaných pro jejich analýzu a hodnocení a jejich vazbu na základní oblasti operativního finančního řízení a metod používaných v této oblasti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Dana Kubíčková, CSc

Anotace


Finanční řízení firmy je jednou z rozhodujících oblastí řízení firmy, kterými se determinují základní směry a způsoby dosahování dlouhodobých cílů firmy a jejího úspěšné činnosti a zvyšování její hodnoty. Jeho základní oblastí je rozhodování o budoucích investicích – rozhodování o investicích je v podstatě hledání odpovědi na otázky „kolik, do čeho, kdy, kde a jak“ a patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím.

Sylabus


1. Investiční projekty

 • dělení
 • hodnocení investic
 • doba návratnosti

2. Finanční rozhodování

 • metody hodnocení a výkonnosti
 • elementární metody
 • vyšší metody

Literatura


 • FOTR, J., VACÍK, E, Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing
 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha C. H. Beck
 • KAPLAN R., S., NORTON D., P.: Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press
 • SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K.: Strategická analýza. Praha: C. H. Beck
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech, Praha: EUPRESS
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C. H. Beck
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha