Investiční rozhodování a dlouhodobé financování (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit s principy a metodami dlouhodobého finančního řízení, objasnit metody používané při hodnocení investičních variant, objasnit metody a kritéria strategického finančního řízení včetně strategického řízení cash-flow a likvidity firmy a metodami používanými pro jejich analýzu a hodnocení.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Anotace


Strategické finanční řízení je jednou z rozhodujících oblastí řízení firmy, která stanovuje základní směry, kritéria a způsoby dosahování dlouhodobých cílů firmy a jejího rozvoje. Jeho základní oblastí je rozhodování o budoucích investicích. Rozhodování o investicích je v podstatě hledání odpovědi na otázky „kolik, do čeho, kdy, kde a jak“ a patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím.

Sylabus


 • Finanční plánování, strategie, investice
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů
  • Metody hodnocení investic
 • Analýza faktorů ovlivňujících výnosnost investice/projektu
 • Financování investičních projektů
  • Rozlišení úvěrů dle účelu

Literatura


 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha C. H. Beck 2010, 780 s.
 • FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 318 stran.
 • KUBÍČKOVÁ D., JINDŘICHOVSKÁ I., Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck 2015, 352 s.
 • FOTR, J., VACÍK, E, Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2011
 • VOCHOZKA M., Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 246 s.
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty! 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017.
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech, Praha: EUPRESS, 2005,
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C. H. Beck 2009,