Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

Cílem tohoto modulu je seznámit s principy a metodami dlouhodobého finančního řízení, objasnit metody používané při hodnocení investičních variant, objasnit metody a kritéria strategického finančního řízení včetně strategického řízení cash-flow a likvidity firmy a metodami používanými pro jejich analýzu a hodnocení.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Anotace


Strategické finanční řízení je jednou z rozhodujících oblastí řízení firmy, která stanovuje základní směry, kritéria a způsoby dosahování dlouhodobých cílů firmy a jejího rozvoje. Jeho základní oblastí je rozhodování o budoucích investicích. Rozhodování o investicích je v podstatě hledání odpovědi na otázky „kolik, do čeho, kdy, kde a jak“ a patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím.

Sylabus


1. Metody hodnocení investic

 • statické
 • dynamické

2. Ekonomicky přidaná hodnota (EVA)

 • vzorce
 • použití

3. Analýza faktorů ovlivňující výnosnost investice

 • financování investičních projektů
 • kalkulace cílových nákladů

Literatura


 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha C. H. Beck, 780 s.
 • FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing. 318 stran.
 • KUBÍČKOVÁ D., JINDŘICHOVSKÁ I., Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 352 s.
 • FOTR, J., VACÍK, E, Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing,
 • VOCHOZKA M., Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing. 246 s.
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty! Praha: Grada Publishing,
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech, Praha: EUPRESS
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C. H. Beck