Katastr nemovitostí (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou katastru nemovitostí jako veřejného seznamu a hlavními zásadami vedení pozemkové evidence. Posluchači budou seznámeni s právním rámcem a druhy zápisů do katastru. Zvláštní důraz je kladen na průběh řízení o povolení vkladu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, s povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu a rozsahem přezkumné činnosti katastrálního úřadu. Modul je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Garant a lektor studijního modulu


JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Anotace


Katastr nemovitostí je jedním z veřejných seznamů, které předvídá občanský zákoník. Z občanského zákoníku lze dovodit, že do veřejného seznamu jsou zapisována věcná práva k věcem. To je předpokladem, aby se s těmito věcmi podléhajícími evidování ve veřejném seznamu, dalo bezpečně nakládat a informace o těchto právech byly všem dostupné. Hlavními zásadami dnešního katastru jsou zásada materiální publicity, zásada intabulační, zásada priority, zásada dispoziční, zásada legality a zásada formální publicity.

Důvodem vést evidenci vlastnictví nemovitostí byly vždy daňové účely, a tak je to u nás už od 11. století, kdy byla zřejmě vůbec poprvé vybírána daň z lánu. Katastrem je odpradávna míněn soupis daňových údajů vyplývajících z držby půdy a katastr nemovitostí v dnešní moderní podobě v sobě důmyslně zahrnuje nejen evidenci technickou (geodetickou), ale i právní, neboť každá nemovitost, která je v katastru zapsaná, má svůj písemný popis v souboru popisných informací a svůj obraz v souboru geodetických informací, a to je vše je doloženo a zveřejněno ve sbírce listin.

Literatura


  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 388 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 368 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., HOLÝ, J., Raška, M. Katastrální vyhláška. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 432 s.
  • ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 316 s.
  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 472 s.
  • PAVELEC, J. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 744 s.
  • ADAMOVÁ, H.; BRIM, L. a kol. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 832
  • JANKŮ, P., ŠUSTROVÁ, D., VRCHA, P.: Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 336 s.