Knowledge management (online)

Cílem modulu je představit knowledge management jako přístup, resp. způsob řízení organizace na základě využití znalostí jako zdroje její produktivity. Modul je zaměřen na osvojení si základní terminologie a klíčových kategorií a soustřeďuje se především na firemní vzdělávání jako nástroj umožňující osvojování a aktualizaci znalostí v prostředí organizace.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotace


Knowledge management chápeme jako přístup, resp. způsob řízení organizace na základě využití znalostí jako zdroje její produktivity. Klíčovou úlohu v knowledge managementu hraje vzdělávání a učení se v rámci organizace, jeho řízení a ovlivňování tak, aby bylo systematické, přicházelo v pravý čas, ve správné formě, bylo podporováno všemi zainteresovanými stranami a osvojené znalosti byly využívány s cílem zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů. Modul je tedy zaměřen na osvojení si základní terminologie a znalostí, které umožní pochopit a využívat knowledge management ve firemní praxi.

Sylabus


1. Knowledge management – základní pojmy

 • data
 • informace
 • znalosti
  • explicitní
  • tacitní

2. Učící se organizace a znalostní organizace

 • osobní mistrovství
 • mentální modely
 • společně sdílená vize
 • týmové učení založené na dialogu
 • systémové myšlení

3. Řízení/management znalostí

4. Systematický přístup ke vzdělávání v organizaci

 • Identifikace vzdělávacích potřeb
 • Plánování a realizace vzdělávání
 • Plánování a realizace vzdělávání

5. Trendy ve firemním vzdělávání

 • E-learning
 • B-learning (blended learning)
 • Micro-learning
 • Peer learning (peer-to-peer learning)
 • Gamifikace

Literatura


 • BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2914-5.
 • BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. Praha: Grada, 2007. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-1978-8.
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1457-8.
 • MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7400-013-3.
 • PETŘÍKOVÁ, Růžena. Moderní management znalostí: (principy, procesy, příklady dobré praxe). Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9.
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428-8.
 • TRUNEČEK, Jan. Management znalostí. Praha: C.H. Beck, 2004. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-884-3.
 • VODÁK, Jozef a Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3651-8.