Krizový management v IS/IT (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou krizového managementu v oblasti IT/IS.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Předmět Krizový management vymezuje a rozvíjí základní pojmy krizového managementu a jeho zaměření na specifika oblasti IS/IT. Zaměřuje se na vazby mezi nebezpečím, rizikem a krizí. Důraz je kladen především na předcházení krizových stavů, na jejich včasné identifikování a vytváření systémů, které umožní organizaci přípravy na potenciální krizové situace a včasnou a adekvátní reakci na ně s cílem zabránění vzniku negativních důsledků v informačních technologiích. Obsahuje postupy, jak krizové situace řešit, jaké jsou kladeny požadavky na manažery v krizovém období, v čem se krizové řízení odlišuje od řízení v mimokrizovém období a odlišnosti od řízení a předcházení krizí v jiných oblastech. V poslední řadě představuje i hrozby vznikající rozvojem informačních technologií, jako například sociální inženýring.

Literatura


Povinná literatura

  • ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-6731-4
  • KARÁSEK, P. Léčení firem v krizi. Grada Publishing, Praha 2017. ISBN 978-80-271-9574-8

Doporučená literatura

  • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti, 1. vydání. Wolters Kluwer Česká republika, Praha 2009, ISBN 978-80-7357-488-
  • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 184 s. ISBN 978-80-7357-983-
  • ANTUŠÁK, E., VILÁŠEK, J.: Základy teorie krizového managementu. První vydání. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016, 134 stran ISBN 978-80-246-3443-2, ISBN 978- 80-246-3454-8 (pdf)
  • GREEN, K. – HANKE, O.: Řízení v krizových situacích. Management Press, Praha2004, ISBN 80-7261-104-6
  • KISLINGEROVÁ, E. (2010) Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: Zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Grada Publishing, a.s., ISBN – 8024731363
  • SMEJKAL, V., RAIS, K. (2009) Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN – 978-80-247-3051-6
  • SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing a.s., Praha 2003, ISBN 80-247-0198-7
  • ZUZÁK, R., KONIGOVÁ, M. (2009) Krizové řízení podniku. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, a.s., 2009, ISBN 978-80-247-3156-8