Krizový management (online)

Cílem modulu je seznámit studenty se základními východisky a strukturou krizového managementu (pojetí, funkce, vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizová připravenost podniku). Získat a osvojit si poznatky z aplikace teorie krizového managementu do praxe podnikohospodářské sféry a veřejné správy.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Ivo Šafařík

Anotace


Předmět Krizový management vymezuje a rozvíjí základní pojmy krizového managementu. Zaměřuje se na vazby mezi nebezpečím, rizikem a krizí. Důraz je kladen především na předcházení krizových stavů, na jejich včasné identifikování a vytváření systémů, které umožní organizaci přípravy na potenciální krizové situace a včasnou a adekvátní reakci na ně s cílem zabránění vzniku negativních důsledků. Obsahuje postupy, jak krizové situace řešit, jaké jsou kladeny požadavky na manažery v krizovém období a v čem se krizové řízení odlišuje od řízení v mimokrizovém období.

Sylabus


1. Krizový management

 • podstata
 • předmět
 • cíle
 • legislativně-právní prostředí

2. Řízení rizik

 • systém
 • proces
 • orgány

Literatura


 • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti. Wolters Kluwer Česká republika, Praha, ISBN 978-80-7357-488-8
 • DAIGNE, J: Ozdravná opatření v podniku, Paris ISBN 80-901918-8-6
 • FUCHS Pavel, NOVÁK, Jan a SASKA. Tomáš. Hodnocení rizik. TU Liberec
 • GREEN, K. – HANKE Řízení v krizových situacích. Management Press, Praha, ISBN 80-7261-104-6
 • KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: Zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Grada Publishing, a.s., ISBN – 8024731363
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, a.s. ISBN – 978-80-247-3051-6
 • SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing a.s., Praha, ISBN 80-247-0198-7
 • UMLAUFOVÁ, M., PFEIFER, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí, Victoria publishing
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-85-9.
 • ZUZÁK, R., KONIGOVÁ, M Krizové řízení podniku. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3156-8