Krizový management

Cílem modulu je seznámit studenty se základními východisky a strukturou krizového managementu (pojetí, funkce, vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizová připravenost podniku). Získat a osvojit si poznatky z aplikace teorie krizového managementu do praxe podnikohospodářské sféry a veřejné správy.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Předmět Krizový management vymezuje a rozvíjí základní pojmy krizového managementu. Zaměřuje se na vazby mezi nebezpečím, rizikem a krizí. Důraz je kladen  především na předcházení krizových stavů, na jejich včasné identifikování a vytváření systémů, které umožní organizaci přípravy na potenciální krizové situace a včasnou a adekvátní reakci na ně s cílem zabránění vzniku negativních důsledků. Obsahuje postupy, jak krizové situace řešit, jaké jsou kladeny požadavky na manažery v krizovém období a v čem se krizové řízení odlišuje od řízení v mimokrizovém období.

Sylabus


1. Krizový management

 • podstata
 • předmět
 • cíle
 • legislativně-právní prostředí

2. Řízení rizik

 • systém
 • proces
 • orgány

Literatura


 • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti, 1. vydání. Wolters Kluwer Česká republika, Praha 2009, ISBN 978-80-7357-488-8
 • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 184 s. ISBN 978-80-7357-983-8
 • ANTUŠÁK, E., VILÁŠEK, J.: Základy teorie krizového managementu. První vydání. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016, 134 stran ISBN 978-80- 246-3443-2, ISBN 978- 80-246-3454-8 (pdf)
 • GREEN, K. – HANKE, O.: Řízení v krizových situacích. Management Press, Praha 2004, ISBN 80-7261-104-6
 • KISLINGEROVÁ, E. (2010) Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: Zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Grada Publishing, a.s., ISBN – 8024731363
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. (2009) Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN – 978-80-247-3051-6
 • SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing a.s., Praha 2003, ISBN 80-247-0198-7
 • ZUZÁK, R., KONIGOVÁ, M. (2009) Krizové řízení podniku. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, a.s., 2009, ISBN 978-80-247-3156-8