Kultura event managementu a aktuální trendy

Modul si klade za cíl vysvětlit základní kulturu event managementu a seznámení posluchačů s klíčovými principy a postupy při realizaci kulturních akcí.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotace


Modul Kultura event managementu a aktuální trendy je zaměřen na poskytnutí uceleného přehledu o správě kulturních událostí a nejnovějších trendech v oboru. Účastníci se seznámí s klíčovými principy a postupy při realizaci kulturních akcí. Z aktuálních trendů se budeme věnovat technologickým inovacím, hybridním akcím či ekologické udržitelnosti akcí.

Sylabus


1. Event a event management

 • definice eventu
 • definice event marketingu / event managementu
 • právní rámec event marketingu
 • typy eventů a jejich rozdělení
 • klíčové aktivity při plánování eventů

2. Funkce Event managementu

 • zacílení Event managementu a jeho kulturní zaměření
 • kulturní dimenze Eventů
 • interaktivita a technologický pokrok
 • udržitelnost a sociální zodpovědnost
 • personalizace zážitků
 • virtuální a hybridní formáty

Literatura


Povinná literatura:

• Davidson, R., Business Events, Second Edition, Oxon, Routledge 2019
• Jakubíková, D., Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8.
• Lattenberg, V., Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
• Šindler, P., Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing, 2003.

Doporučená literatura:

• Berridge, G., Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
• Englich, G., Remmers, B., Planning Guide for Conference and Communication Environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
• Preston, C. A., Event Marketing. New Jersey: John Wiley and Sons, 2012.