Kvalita péče ve zdravotnictví

Vysvětlit základních pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení v České republice. Popsat procesy, které směřují k získání národních či mezinárodních standardů kvality.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Anotace


Posláním zdravotnických institucí je poskytovat kvalitní, účinnou, hospodárnou a vysoce odbornou péči o pacienty. Za tímto účelem je nutné vytvářet prostředí, v němž lze takové cíle uskutečňovat. Zvolený postup, který směřuje k získání akreditace či certifikace, vyžaduje hluboké a esenciální zásahy do struktury, provozu, financování i řízení organizace. Dosáhnout národní a mezinárodní standardy kvality je do budoucna procesem nezbytným a nevyhnutelným. Zdali se to českým nemocničním zařízením podaří, záleží výhradně na přístupu a schopnosti adaptovat sebe i okolí na rozsáhlé změny.

Sylabus


1. Kvalita v pojetí zdravotnického systému

 • kvalita ve zdravotnickém systému

2. Kvalita ve zdravotnických zařízeních

 • požadavky na kvalitu, kvalita zdravotnických zařízení a cíle zdravotní péče
 • historie kvality
 • akreditace a certifikace

3. Hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních

 • systém hodnocení kvality zdravotní péče

4. Audit

 • audit a jeho dělení
 • kritéria a plán auditu
 • účastníci auditu a shromažďování informací
 • průběh audiu

5. Indikátory kvality

 • indikátory kvality, poměrové a sentinelové indikátory
 • indicie

6. Neustálé zlepšování

 • PDCA cyklus

7. Závěr

 • systémy řízení kvality

Literatura


 • GLADKIJ, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press. ISBN 80-7226-996-8
 • Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice – Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0629-6
 • Spojená akreditační komise ČR: Národní akreditační standardy pro nemocnice. Praha
 • Český normalizační institut: ČSN EN ISO 9001:2016
 • Český normalizační institut: ČSN EN ISO 15 189:2013
 • Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací. Praha: Český normalizační institut
 • Český normalizační institut: ISO/IWA 1:2001 Systém managementu kvality.
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • BERWICK, D. M. A User’s Manual for the IOM’s ‘Quality Chasm’ Report. Health Affairs. May/June: 80–90
 • Cesta k bezpečnějšímu zdravotnictví. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • MADAR, J., a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0585-0
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR: Věstník MZČR 16/2015 – Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
 • Světová zdravotnická organizace: Směrnice pro vývoj strategií kvality a bezpečnosti v kontextu zdravotnického systému. Regionální úřadovna pro Evropu: Copenhagen, Dánsko
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M.: Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2616-8