Leadership a Teamwork (online)

Modul vás seznámí se všemi aspekty v oblasti vedení lidí a týmové práce, které následně dokážete využít při spolupráci na nejrůznějších eventech a pořádaných akcích.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Lenka Kolajová

Anotace


Pro dnešní moderní svět businessu je velikým benefitem práce v týmu. Každý jedinec by měl být otevřený možnostem týmové spolupráce vzhledem k jeho přínosům v produktivitě práce i kreativitě jedince. Modul Leadership a Teamwork vám pomůže blíže porozumět správné tvorbě týmů, spolupráci v týmu i kritickým faktorům, kterým je třeba se vyvarovat. Nastíní vám cestu, jak úspěšně týmově spolupracovat.

Sylabus


1. Tým a jeho charakteristiky

 • definice týmu
 • charakteristiky týmu
 • druhy týmů
 • přínos týmové spolupráce
 • výhody týmu

2. Stanovení cíle

 • pravidlo SMART

3. Skladba týmu

 • výběr členů do týmu
 • velikost týmu
 • týmové role
 • jak utvářet soudržný tým

4. Průběh týmové spolupráce

 • vývojová stádia spolupráce v týmu
 • kritické faktory
 • bariéry týmové spolupráce
 • předpoklady úspěšné týmové spolupráce
 • desatero

Literatura


Povinná literatura:

 • ADAIR, John Eric. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-70-5.
 • ADAIR, John Eric. Jak efektivně vést druhé: Příručka sebezdokonalování pro manažery. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-40-3.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3664-8.
 • KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada, 2006. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1764-6.

Doporučená literatura:

 • MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil Viktor JUREK. V Brně: Management Press, 2017. ISBN 978-80-265-0591-4.
 • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. Praha: Grada, 2017. Management (Grada). ISBN 978-80-247-2313-6.
 • GEROPP, Bernd. Tajemství úspěšného vedení lidí. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5337-9.
 • HORVÁTHOVÁ, Petra. Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4.
 • HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2654-0.
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. Praha: Grada, 2006. Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-1155-9.
 • KRÜGER, Wolfgang. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. Praha: Grada, 2006. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0780-2.
 • SVATOŠ, Vladimír a Petr LEBEDA. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. Manažer. ISBN 80-247-0318-1.
 • MALONE, Paul B. Mějte je rádi a věďte je: jak vést lidi : kniha pro každého. Praha: Práce, 1991.