Management a řízení organizace

Cílem modulu je navázat na teoretické a praktické znalosti studentů se zaměřením na současné manažerské myšlení a jednání v kontextu relevantních manažerských funkcí. Studenti si osvojí principy a vybrané nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace


Tento modul je vstupním modulem do studia, má propedeutický charakter a poskytuje základní znalosti teoretických a praktických základů manažerských činností ve vazbě na další moduly týkající se specializovaných manažerských činností a dovedností. V rámci modulu student aktualizuje a konfrontuje znalosti z oblasti teorie a praxe managementu a řízení organizace s vykonávanou manažerskou pozicí s cílem zvýšit dovednost úspěšné aplikace ověřených přístupů, názorů, zkušeností a metod managementu v praxi.

Sylabus


1. Management organizace

 • definice
 • pilíře

2. Základní manažerské funkce

 • plánování
 • organizování
 • výběr a rozmístění spolupracovníků
 • vedení, komunikace, kontrola

3. Cíle

 • využití cílů
 • metody řízení dle cílů

Literatura


 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAT, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc : Rubico. 641 s.ISBN 80-85839-45-8.
 • DONELLY, J.H.,GIBSON, J. L.,IVANCEVICH,J. M. Management Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-422-3.
 • DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press. ISBN 978-7261-066-2.
 • DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-189-8.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategický management. Teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
 • KOONTZ, H.,WEIHRICH, H. Management. Praha : Victoria Publishing. 659 s.ISBN 80-85605-45-7.
 • ROBBINS, S., P.;COULTER,M. Management. Praha: Grada Publishing. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
 • VEBER, J. a kol. Management. Praha: Management Press. 736 s. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-143-7.