Management cestovních kanceláří a agentur

Základním cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s nástroji a postupy využívanými v organizaci cestovního ruchu. Vedle představení samotných nástrojů bude pozornost věnována aktuálním trendům ve vývoji těchto nástrojů jak z pohledu leteckých společností, hotelových řetězců, tak i cestovních kanceláří a jejich koncových zákazníků.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Kateřina Chaloupková

Anotace


Modul se zaměřuje na propojení marketingu a managementu. Modul se věnuje vysvětlení základních pojmů a fungování systému marketingového managementu na úrovni destinace. Destinace a politika turismu v destinaci podstatným způsobem ovlivňují fungování a management firem v turismu i firem s turismem spojených. Moderním trendem je v současnosti procesní management, který lze uplatnit ve firmě zaměřené na poskytování ubytovacích, stravovacích, lázeňských či zprostředkovatelských služeb, ale i v destinaci turismu. Veškeré snažení destinace i firmy má za cíl realizaci ekonomických, ale i mimoekonomických efektů.

Sylabus


1. Systém marketingového managementu

 • základní pojmy
 • systém marketingového managementu

2. Ekonomické efekty turismu

 • ekonomické efekty, přímé, nepřímé a indukované efekty turismu
 • ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu turismu
 • globální vlivy turismu na národní hospodářství

3. Marketingový management v soukromém sektoru

 • management podle Druckera
 • procesní management
 • management kvality

4. Marketingový management destinace – propojení veřejného a soukromého sektoru

 • specifika marketingového managementu destinace

5. Současné trendy ovlivňující management turismu

 • trendy ovlivňující marketingový management firem a destinací

Literatura


 • PALATKOVÁ, M.: Marketingový management destinací. Praha, Grada Publishing, 208 stran. ISBN 978-80-247-3749-2
 • PALATKOVÁ, M. – ZICHOVÁ, J.: Ekonomika turismu – Turismus České republiky. Praha, Grada Publishing, 264 stran. ISBN 978-80-247-3643-3
 • DĚDINA, J.: Management, organizování a ekonomika lázeňství – vybrané kapitoly. Praha, Pragoline, VŠCRHL.
 • KŘÍŽEK, F. – NEUFUS, J.: Moderní hotelový management. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-3868-0
 • MLEJNKOVÁ, L.: Služby společného stravování. Praha, Oeconomia, ISBN 978-80-245-1592-2
 • SMETANA, F. – KRÁTKÁ, E.: Podnikáme v hotelnictví a gastronomii. Fortuna, Praha, ISBN 978-80-7373-054-3
 • ZIMÁKOVÁ, B.: Food & Beverage management. VŠH, Praha
 • ITB World Travel Trends Report 2013/2014.
 • Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu. MMR
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020.
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění p. p.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění p. p.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění p. p.
 • Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • Zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění p. p.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.