Management kvality

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou managementu kvality s vazbou na základní nástroje managementu kvality a požadavky v systémových normách.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Jiří Jandečka

Anotace


Bezchybné ovládnutí procesů všech oblastí je prvořadým předpokladem úspěšnosti podniku v nemilosrdné konkurenci. Cena výrobků a spokojenost zákazníků je základním hnacím motorem při zvyšování kvality, ale také zvyšující se počet konkurenčních výrobců. Tito výrobci v mnoha oblastech lidské činnosti zvyšují závratným tempem kvalitu, přesnost a spolehlivost produkce, proto naše firmy nesmí tuto skutečnost podcenit a neustále pracovat na zvyšování úrovně kvality napříč všemi výrobními procesy.

Sylabus


1. Kvalita

 • vymezení pojmu
 • historie
 • současnost

2. Management jakosti

 • principy dle ISO 9001
 • efektivní fungování procesů

3. Systém managementu kvality

 • základní pojmy
 • znaky kvality
 • nástroje řízení kvality

Literatura


 • VEBER, J. a kol. – Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, Praha, ISBN 80-7261-146-1
 • BLECHARZ, P. – Základy moderního řízení kvality, Ekopress, Praha, ISBN 978-80-86929-75-0
 • NENADÁL a kol. – Základy managementu kvality – Vysoká škola Báňská, Ostrava, ISBN 80-248-0969-9
 • PLURA, J. – Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha, ISBN 80-7226-543-1
 • BRIŠ, P. – Management kvality, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN 80-7318-312-9
 • SVOZILOVÁ, A. – Zlepšování podnikových procesů, Grada, Praha, ISBN 978-80-247-3938-0
 • KOŠTURIAK J. a kol. – KAIZEN – osvědčená praxe českých a slovenských podniků, Computer Press, Praha, ISBN 978-80-251-2349-2
 • KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha
 • ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky Management kvality, ČNI, Praha
 • ČSN EN ISO 9000:2009 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník, ČNI, Praha
 • ČSN EN ISO 9004:2009 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti, ČNI, Praha
 • ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky Management kvality, ČNI, Praha